IMMERSIVE CITY: BRNO WITH YOU

menu
exit

O kandidatuře

Co Evropské hlavní město kultury vůbec znamená?
Tento titul uděluje Evropská unie vybraným městům s cílem vyzdvihnout důležitost kultury při rozvoji společnosti, měst i celých regionů a upozornit na diverzitu a jedinečnost evropských kultur. V prvním kole kandidovala čtyři česká města: Brno, Broumov, České Budějovice a Liberec. Du druhého kola vybrala odborná porota Broumov a České Budějovice a jedno z těchto měst se stane pro rok 2028 evropským středobodem kultury společně s jedním městem z Francie.
Proč do toho Brno šlo?
Už díky samotné přípravě kandidatury došlo k podpoře a posílení řady akcí z oblasti infrastruktury, bylo možné částečně revidovat kulturní strategii a především vést rozhovory o potřebách kulturní scény. Možnost získání titulu Evropské hlavní město kultury skýtala obrovskou příležitost k rozvoji Brna jako celku a k vytvoření projektu, který by prostřednictvím kulturních podprojektů pomohl odstranit bariéry mentální i fyzické.
Kdo a pro koho kandidaturu připravoval?
Celý koncept brněnské kandidatury byl připravován společně s lidmi z oblasti zřizované a nezřizované (nezávislé) kulturní scény, vzdělávacích pracovišť a odborné i široké veřejnosti. Do příprav jsme se snažili zapojit všechny, kteří budou ve výsledku Brno 2028 žít a to i bez titulu. Díky tomu tak naše přihláška zohledňovala vše, co by mohlo být pro další rozvoj města a pro jeho obyvatele skutečně důležité.
Co bude dál a jak bude město vize kandidatury rozvíjet?
Vize a myšlenky budou dále rozvíjeny v rámci projektu Brno 2028: Brno s Tebou pod hlavičkou TIC BRNO, p.o. Konkrétně bude město pracovat především na využití potenciálu, který pro jeho rozvoj má areál Brněnských veletrhů a výstav (BVV), jež v roce 2028 oslaví 100. výročí od svého otevření. Rok 2028 bude také jubilejním pro skladatele Leoše Janáčka a k 100 výročí jeho výročí úmrtí by měla v Brně vzniknout stálá expozice evropského formátu spolu s důstojným prostorem pro hudební archiv Leoše Janáčka. V roce 2023 bude Brno realizovat také projekt podpořený nadací Bloomberg Foundation (Asphalt Art Initiative) věnovaný veřejnému prostoru v bezprostředním okolí Bílého domu a pokračovat bude také Rezidence Café Kaprál. Pozornost bude věnována také industriálnímu odkazu Brna jako tzv. Moravského Manchesteru.
Impulz pro rozvoj
Zkušenosti z měst, která získala titul Evropského hlavního města kultury v minulosti, jasně potvrzují viditelný a měřitelný dopad na kulturní sektor i život v nich. Nejde jen o stovky nových pracovních příležitostí nebo miliony v příchozích investicích, jde i o utváření společné a sdílené identity nás, občanů města. A již proces samotné kandidatury k tomuto zásadně přispěl.
Nakopnutí spolupráce
Budování smysluplných komunit a propojení – tyto motivace zaznívají napříč příhláškou. Už samotnou kandidaturu jsme pojali jako výzvu sezvat klíčové aktéry kulturní scény k jednomu stolu. Na mnoha úrovních se během příprav, které trvaly necelý rok diskutovalo o vizích, nápadech a projektech a sdílely se zkušenosti z dlouhodobých partnerství na regionální i evropské úrovni.
Evropa do Brna, Brno do Evropy
Zkušenosti z měst, která získala titul, a propojení s evropskou scénou hráli v přihlášce zásadní roli. Kandidatura zdůraznila potenciál na zvášení mezinárodní prestiže města a navázáním či posílením stávajících kontaktů na evropské úrovni se v rámci příprav se potvrdilo, že Brno má na kulturní mapě Evropy své pevné místo.

About the candidacy

What does the European Capital of Culture even mean?
This title is awarded by the European Union to selected cities with the aim of highlight the importance of culture in the development of society, cities and entire regions and to highlight the diversity and uniqueness of European cultures. V Brno, Broumov, České Budějovice a Liberec. Do druhého kola vybrala odborná porota Broumov a České Budějovice a jedno z těchto měst se stane pro rok 2028 evropským středobodem kultury společně s jedním France.
Why did Brno go for it?
The preparation of the candidacy itself has already led to the support and strengthening of many in the field of infrastructure, it was possible to partially revise the strategy and, above all, to have conversations about the needs of the cultural scene. Opportunity The possibility of being awarded the title of European Capital of Culture offered a huge příležitost k rozvoji Brna jako celku a k vytvoření projektu, který by prostřednictvím kulturních projektů pomohl odstranit bariéry mental and physical barriers.
Who is running and for whom?
The whole concept of the Brno candidacy was prepared together with people from the established and non-established (independent) cultural scene, educational institutions and the professional and general public. In the preparation we tried to involve everyone who will be involved in the outcome of Brno 2028 žít a to i bez titulu. Díky tomu tak naše přihláška zohledňovala vše, co by mohlo být pro další rozvoj města a pro jeho obyvatele really important.
What's next and how will the city develop the vision of the candidacy?
The vision and ideas will be further developed within the Brno 2028 project: Brno with You under the banner of TIC BRNO, p.o. Specifically, the city will work primarily on the use of the potential that the Brno Trade Fairs and (BVV), which will celebrate its 100th anniversary in 2028. The year 2028 will also be the jubilee year of composer Leoš Janáček and the anniversary of of his death, a permanent exhibition of European stature should be created in Brno along with a dignified space for the Leoš Janáček Music Archive. In 2023, Brno will also implement a project supported by the Foundation Bloomberg Foundation (Asphalt Art Initiative) dedicated to public space in the immediate surroundings of the White House and will continue Residence Café Kaprál. Attention will be will also be devoted to the industrial legacy of Brno as the so-called Moravian Manchester.
Impulse for development
The experience of cities that have won the title European Capital of Culture in in the past clearly confirm the visible and measurable impact on the cultural sector and life in them. It's not just the hundreds of new jobs or millions in inward investment, it's also about shaping a common and shared identity for us, citizens of the city. And the process itself of the candidacy process has contributed to this.
Kick-starting cooperation
Building meaningful communities and Connecting - these motivations resonate across the board. The very the candidacy itself was conceived as a challenge to bring together key players in the cultural scene to the same table. On many levels. during the preparations, which lasted less than a year of preparation, visions, ideas. and projects and shared experiences from long-term partnerships on regional and European level.
Europe to Brno, Brno to Europe
The experience of cities that have won the title Connecting with the European scene was in application was essential, establishing and strengthening contacts at European level and with this strengthening the international prestige that the title brings with it. This is not a matter of one year in 2028, but something that our our city needs in the long term in order to into the centre of the European cultural scene once and for all. And there, according to we believe Brno belongs.
Kultura
B R N O
We collect cookies to better configure the services of the website. By consenting, you allow us to obtain anonymised statistical data. More information can be found here. Thank you!
Ne
Souhlasím