SDÍLENÉ MĚSTO: BRNO S TEBOU

menu
exit
II. KAPITOLA

PODNĚT, OTŘES, HROM

Když přichází zásadní změna, zvířata ji vycítí a začnou se chovat jinak. Říká se tomu přírodní instinkt a my lidé jsme o něj často ochuzeni. I přesto však v některých obzvláště silných transformacích se i naše intuometry začnou chvět. Zpravidla se jedná o drobnosti, které jsou prostě jinak. To jsou první symptomy obratu. Drobnosti se zvětšují, fauna už dávno ví, co se chystá, my lidi zpozorníme. A pak to přijde. Otřes následovaný hromem. 

Jistě jste si nyní představili nějakou živelnou katastrofu. Ať už to je klimatická změna a její průvodní jevy nebo válka, toto schéma je téměř na milimetr stejné. My ho uchopujeme, převracíme a aplikujeme na náš program. Dáváme důraz na přírodní instinkty a na citlivost k vnímání života. Zkoumáme nové možnosti lakmusového papírku společnosti. Stáváme se podnětem, otřesem a hromem. Město se stává živlem a živel se stává Tebou. Brno s Tebou.

 

Q10

Jaká je umělecká vize a strategie?

 

SDÍLENÉ MĚSTO: BRNO S TEBOU 
Brno s Tebou odkazuje na to, že základním principem soužití je posílení vztahu jedinec + město. Umělecká vize je založena především na filozofii inkluzivního nerůstu. Principem posílení brněnské mezilidské (nejen) kulturní infrastruktury je rozvojový nástroj „nerůst“. Nebudeme stavět nové budovy, ale budeme pracovat s těmi stávajícími (brněnské výstaviště, Bílý dům, brownfieldy a nevyužité prostory v gesci jednotlivých městských částí, které mají potenciál dalšího využití ad.).

Pod hlavičkou Brno 2028 se na mnoha úrovních aktivně propojí většina brněnských institucí a zainteresovaných jednotlivců, zapojit se mohou solitéři i celé skupiny, projekty zasáhnou všechny napříč sociálním spektrem


INKLUZIVNÍ NERŮST
Umělecký a programový koncept se koncentruje na inkluzivní nerůst. Předmětem zkoumání jsou vztahy mezi lidmi, jejich budování, utužování, seznamování se s neznámými, hledání možností dialogu a porozumění skrze společnou uměleckou praxi a kulturní projekty, které aktivují společnost napříč – horizontálně. 

Jedním z principů inkluzivního nerůstu je přístupnost, otevřenost a předpoklad, že společnost může lépe fungovat na sdílených formátech (prostor, služby, jídlo, znalosti ad.). Komunikace, která nemá žádné finanční nároky, je základem vyspělé společnosti a v budoucnosti nám lepší komunikační dovednosti mohou zásadně pomoci vytvořit silnější město, které bude připraveno čelit budoucím výzvám a globálním problémům. Brno se kandidaturou stává laboratoří pro vztahy a souvztažností pro slučování dosud nespojovaného i dosud neslučitelného. Umělecké a participativní projekty kurátorované rozmanitými lokálními a zahraničními kolektivy jsou novým způsobem kultivace. Projekty Brno 2028 reflektují sociální a společenská témata jako jsou: téma sdíleného prostoru či sdíleného bydlení, zelené architektury, climate change, zdraví a well-beingu, sociální koheze, migrace a demografických změn, a to vše založeno na principu udržitelnosti. 

Uměleckou koncepci kurátorsky rozšiřuje prvek subverze a experimentu a spojování neslučitelného, a to vše také s ohledem na to, aby se změny propsaly do každodenního života obyvatel Brna (každodenní život bude snesitelnějším). Umělecká vize vychází odspodu a je vystavěná participativně. 


PRINCIPY, NA KTERÝCH STAVÍME

U všech uměleckých, kulturních a kulturně-komunitních projektů budou uplatňovány tyto principy: 


SDÍLENÉ MĚSTO: BRNO S TEBOU
Sdíleným prostorem se stává veřejný prostor města, příroda v okolí Brna, aktivity kandidatury se rozšiřují i do celého regionu. Naším středobodem je a bude člověk (Ty!), je pomyslným okem víru, kolem kterého se točí program i naše myšlenky. Pro člověka (= Tebe) chceme město (a region) udržitelné, důvěryhodné a promyšlené.

Programovým konceptem s názvem Sdílené město: Brno s Tebou prostupují 4 základní pilíře:

Vítáme Tě, zabavíme Tě, zapojíme Tě (cesta do Brna fyzická). 

Provázíme Tě, pečujeme a staráme se o Tebe (cesta do srdcí lidí). 

Nabízíme Ti, obohatíme Tě (odvážíš si zpátky), evropská dimenze (cesta časem). 

To, co je bytostně brněnské a jen v Brně (přítomné cestování v rámci fyzických i mentálních hranic města, posilování brněnské identity). 

Tyto linie chápou město a život v něm jako životní postoj a poskytují bezpečný rámec pro kulturní a další tvorbu i spotřebu. Rozšiřují myšlenku osobitého a autentického města, které do svých aktivit skrze kulturní a další mezioborové projekty zahrnuje lokální i mezinárodní aktéry. Konkrétní projekty a náplň programových linií jsou rozvedeny v otázce Q11.


ROK BRNA

Rok 2028 bude nositelem 3 hlavních akcí: 

  
Q11

Charakterizujte v hlavních rysech strukturu vašeho kulturního programu

 

BRNO S TEBOU

Volba osudu
Vítáme Tě, zabavíme Tě, zapojíme Tě (cesta do Brna fyzická). 

1 Nádraží
Brno se stalo prvním velkým městem, které bylo už v roce 1839 spojeno s Vídní pravidelným železničním provozem. Samotná železnice přinesla Brnu a okolí zintenzivnění průmyslového vývoje, pohybu obyvatel, obchodní stejně jako kulturní výměny. Nicméně již v 19. století se ukázalo, že poloha nádraží není vyhovující, a od té doby se kontinuálně řeší otázka, kde a jaké nádraží má Brno mít. Toto téma zde silně zakořenilo a stalo se součástí brněnské identity. Proto chceme tematizovat železnici a nádraží jako kulturní fenomén a místo nepřetržitého střetávání, pozorování a poznávání. Projekt Nádraží akcentuje železniční dopravu jako klíčový dopravní prostředek. Pracuje se současnou budovou brněnského hlavního nádraží, s menšími nádražími v jednotlivých čtvrtích i s místem, kde má stát nádraží v budoucnosti, přičemž neopomíjí ani zastávky v celém kraji a nedalekou Vídeň. Pro tato místa vzniknou symfonie, které bude vysílat nádražní rozhlas. Součástí projektu bude také poradenství pro všechna města, která chtějí mít nové vlakové nádraží.
Spolupráce
: České dráhy, Správa železnic, Österreichische Bundesbahnen, Kancelář architekta města Brna, 4AM Fórum pro architekturu a média, Brno Contemporary Orchestra, Gepard Express, Brno – Město hudby UNESCO
Hesla: cestování, nádraží, současná hudba, smart city


2
Místa
Veřejná prezentace uměleckých děl v exteriéru centra města Brna má bohatou tradici (projekt Sochy pro Brno, který kontinuálně usiluje o umístění soudobých plastik do exteriéru města, bienále Brno Art Open, jež testuje možnost komunikace současné aktuální prostorové tvorby s veřejností). Cílem projektu Místa je postupné vybudování 28 pevných míst, na kterých se budou kolemjdoucí seznamovat se současným uměním ve veřejném prostoru v centru města i v jeho městských částech. V roce 2023 se bude jednat o 4 lokality v Brně-střed (Pohořelec, Dominikánské, Římské a Šilingrovo náměstí), které se postupně rozrostou o další místa. Díla se zde budou střídat ve střednědobém horizontu, některá z míst budou fungovat též jako zázemí pro Brno Art Open. Záměrem je vytvořit platformu ke kontinuální prezentaci kvalitní prostorové a sochařské tvorby, jejímž základem bude spolupráce s nezávislými odbornými kurátory.
Kurátorka: Silvie Šeborová
Spolupráce: Dům umění města Brna, Odbor kultury a Odbor památkové péče Magistrátu města Brna, Káveeska, Kancelář architekta města Brna, Brno Biennale Foundation, Skulptur Projekte Münster (DE), Kunst im öffentlichen Raum Wien (AT), Kunst im öffentlichen Raum Steiermark (AT)
Hesla: veřejný prostor, současné umění, publikum, chůze


3
Nemísta
V Brně, ostatně jako v každém větším městě, vznikají podivná „území nikoho“, jako jsou prostory kolem silnic a dálničních nadjezdů, nevyužívané zatravněné plochy zarostlé plevely, urbanisticky nedořešené prostory. Zkrátka místa, která většina obyvatel cíleně nevyhledává. Za pozornost přitom v kontextu Brna stojí fakt, že v řadě takovýchto lokalit najdeme zapomenutá umělecká díla, která si bere zpět příroda, zatímco o pár metrů vedle roste nový supermarket. Cílem tohoto projektu je dané lokality zmapovat a nabídnout Brňanům i Nebrňanům nečekané lokální dobrodružství, propojit otázky umělecké, turistické, urbanistické i otázky spojené s tématem rostlin a přírody obecně. Chceme objevovat genia loci městské divočiny, projít se na místa, o nichž lidé nevěděli, že existují, či si jich nikdy nevšímali a zjistit, co vše zde lze dělat. Projekt Nemísta bude také expandovat do celého regionu, kdy budou na mapování lokalit pracovat ve vybraných městech místní koordinátoři zapojení do projektu Epicentra děje (č. 9/Q11).
Spolupráce: Fakulta sociálních studií MUNI, Fakulta architektury VUT, 4AM Fórum pro architekturu a média, École des hautes études en sciences sociales (FR)
Hesla: rekreace ve městě, lokální dobrodružství, městské průzkumnictví, chůze


4
Brněnský ornament
Brněnský ornament je zastřešujícím projektem pro aktivity, které se zabývají vizualitou města. Jeho cílem je kultivace veřejného prostoru a vytvoření živéhoinspirativního prostoru. Stěžejní součástí projektu je festival brněnských výloh, který bude fungovat pod názvem Window Pop-Up. Zviditelní lokální podnikatele, podtrhne jejich důležitost a povede k propojování obchodníků a designérů. Součástí akce bude soutěžní výstavní přehlídka, vernisáže s hudbou a občerstvením, divadelní představení v prázdných výlohách městských domů či konference o designu. Dále hodláme spolupracovat s Dopravním podnikem města Brna na projektu proměny městské dopravy prostřednictvím navigačních a informačních nosičů. Třetím, dílčím projektem, jsou Folklorní stopy, které pracují s tématem folkloru a posilují brněnskou identitu, např. prostřednictvím výšivek zobrazujících znamení městských částí.
Kurátorka: Veronika Rút Fullerová
Spolupráce: Brno Biennale Foundation, Mezinárodní bienále grafického designu Brno, Dopravní podnik města Brna, správa městských čtvrtí, Fakulta výtvarných umění VUT, Folklore’s not dead – Sonya Darrow
Hesla: vizuální smog, veřejný prostor, design, grafický design, vizuální identita, folklor, ornament


5
Gradient
Otevřená výzva pro všechny kulturní instituce a kulturní aktéry má za cíl hledat alternativní formy guerilla prezentací sdílení obsahu či alternativních způsobů propagace kulturních programů. Díky prostoru pro experimentování mohou vzniknout nové projekty na hranici různých uměleckých žánrů a marketingu, které obohatí veřejný prostor o nový rozměr. Jednou z podmínek bude jednotící prvek koncepční práce bez použití tradiční nosičů reklam a internetové prezentace.
Spolupráce: Odbor kultury MMB, Kancelář marketingu a cestovního ruchu MMB, TIC BRNO, správa městských částí, Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, The Rodina a další
Hesla: přístupnost, bezbariérovost, otevřenost, guerilla marketing, kreativní marketing, integrita


6
Kontext
V rámci tohoto projektu vznikne rozcestník, vlastní brněnská sociální síť a aplikace zahrnuje také osobního průvodce pro trávení volného času v Brně na bázi umělé inteligence (AI). Projekt bude pracovat s různými sociálními a zájmovými skupinami, které si mohou např. vyměňovat své role: například hokejisté, pokud AI vyhodnotí, že často opakují stejné kulturní zvyky, půjdou s cílem rozšíření jejich záběru ve výsledku např. do opery a filharmonici naopak zase na hokej. Tato seberozvojová část je zásadním rozšířením kulturní nabídky a její prezentace směrem k uživatelům.

Toto sociálně-kulturní prostupování se stane základem pro různé happeningy a menší kulturní projekty, které spojuje prvek hry. Ten přiměje členy zájmových a dalších skupin (umělci, architekti, řemeslníci, historici, muzikanti, sportovci, Romové, Ukrajinci, Vietnamci, expati atd. – viz otázka 34) se vzájemně promísit. Mezi funkce, které by Kontext dokázal plnit, patří rozcestník (kulturní nabídka, akce, programy apod.), volba programu na míru podle umělé inteligence, nabídka práce v první fázi v rámci KKO (Kontext PROFESIONÁL), stávající paměťové stopy a stezky, seznamka (nejen partnerská, ale i komunitní), sociální síť (viz otázka 34), jednotná vstupenka, bonusový program pro věrné uživatele (jako v samoobsluze).

Speciální programovou linkou Kontextu bude mapování vzpomínek a příběhů pamětníků souvisejících s ikonickými objekty funkcionalistické architektury z období tzv. první republiky (19181938), kdy bylo Brno nazýváno městem kaváren (Zemanova kavárna, kavárny Bellevue, kavárna Era a další) a tento mezinárodní věhlas si v posledních 30 letech opět obnovilo.
Kurátor: David Butula
Spolupráce: TIC Brno, Jihomoravské inovační centrum, GameDev Area, Herní klastr, Odbor kultury Magistrátu města Brna, Post Bellum / Paměť národa, Brněnský architektonický manuál, Virtual Visit, Pixelmate, DigiTel, Digi-Tuf, Tribu (Tel Aviv/IL), Now and then (FR), World Around Me (Lancaster/UK, Berlín/DE), Virtlo, Brno ID
Hesla: smart city, umělá inteligence, kulturní nabídka, kreativní marketing, sociální síť


7
Industriální paměť
Bývalá textilní továrna Mosilana je jedním z posledních doposud nestržených objektů v Brně připomínajících bohatou textilní historii města (tzv. „moravského Manchesteru“). Cílem projektu je prostřednictvím pop-up instalací s použitím virtuální a rozšířené reality poukázat na mizející industriální prostory a jejich historii. Nové technologie umožní putovní charakter výstavy, která v obměněné podobě pomůže naplnit nejen s textilním průmyslem spojené opuštěné tovární haly a industriální síně v Brně a regionu. Součástí projektu tak bude i podpora vzniku a rozvoje obdobných instalací v kraji, mj. vznik textilního muzea s laboratoří a workshopy v bývalé továrně v Brněnci na okraji Jihomoravského kraje, které připravuje Daniel Löw-Beer, potomek brněnských textilních průmyslníků.
Spolupráce: Národní památkový ústav, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT, Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna, PlayBrno – TastyAir, IceBreakers, Musenaut, Digital Village (FR), Smartify (UK), Arks Foundation (CH), Tuchfabrik Gebr. Pfau Crimmitschau (DE)
Hesla: industriální dědictví, textilní průmysl, technologie


8
Pěší figury
V konceptu kandidatury Brno 2028 pracujeme s pěší dopravou jako s preferovanou formou transportu. Právě při volbě pěší dopravy si chodci mnohem častěji všímají okolí včetně umění: obyvatelé Brna se mohou setkávat s plastikami ve veřejném prostoru, přičemž jejich významná část je tematicky věnována brněnským osobnostem a osobnostem spjatým s Brnem (mj. projekt Sochy pro Brno fungující od roku 2005). Výstupem projektu bude série prohlídek, přednášek a setkání na téma uměleckých realizací (např. plastik) ve veřejném prostoru věnovaných brněnským osobnostem. Do těchto formátů budou zapojování odborníci, ale i široká veřejnost formou participativních výzev (hlasování o místech a návrzích). Cílem je aktualizovat plán pro sochy ve veřejném prostoru na období 2025–2028 a připravit manuál, kterým můžeme inspirovat prací s plastikou ve veřejném prostoru další města.
Kurátorka: Silvie Šeborová
Spolupráce: 4AM Fórum pro snesitelnější každodennost, Odbor kultury a Odbor památkové péče Magistrátu města Brna, Kancelář architekta města Brna, Kunst im öffentlichen Raum Wien (AT), Tartu Centre of Ethic (EE), Národní památkový ústav
Hesla: veřejný prostor, brněnské osobnosti, současné umění


9
Epicentra děje
Tento projekt aktivně zapojí kulturní aktéry v kraji, ať už jsou to zástupci institucí zřizovaných městem, např. v Tišnově, či zástupci nezřizované scény, např. ve Znojmě, na základě otevřené výzvy. Právě regionální muzea mohou být součástí kandidatury na úrovni krajských koordinátorů aktivit EHMK, ať už v rámci projektu Nádraží (č. 1/Q11) či dalších. Regionální muzeum v Mikulově je například spolupořadatelem mezinárodního výtvarného symposia DÍLNA, které bude v roce 2028 ve spolupráci s EHMK rozšířeno o další místa v Jihomoravském kraji. Zapojením regionálních muzeí jako míst paměti posilujeme roli muzeí jako aktérů multikulturního dialogu a společenské změny.
Spolupořadatelé: Městské kulturní centrum Tišnov (Galerie Josefa Jambora), Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hvězdárna Veselí nad Moravou, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Muzeum Blanenska, Muzeum Brněnska, Muzeum regionu Boskovicka, Muzeum Vyškovska, Regionální muzeum v Mikulově
Spolupráce: Jihomoravský kraj, Asociace muzeí a galerií, Mezinárodní rada muzeí České republiky

BRNO SE MNOU

Spirituální vztah
Provázíme Tě, pečujeme a staráme se o Tebe (cesta do srdcí lidí). 


10
Laboratoř Bílý dům
Dnešní Bílý dům, původní sídlo Městského výboru KSČ, byl postaven v 70. letech v těsné blízkosti brněnské okružní třídy, tzv. Ringstrasse. Požadavek na reprezentativnost stavby se odrazil v nadstandardním stavebním rozpočtu a díky své jedinečné poloze i uměleckému řešení se stavba – dodnes zachovalá v autentickém stavu – řadí mezi ojedinělé příklady brněnské poválečné moderní architektury. Nadčasovost kvalit Bílého domu dokládá také množství funkcí, kterým budova slouží (zdravotní pracoviště, základní škola, kavárna, donedávna zde také fungovala veřejná jídelna, kinosál a kulturní centrum).

V rámci Brno 2028 bychom rádi zahájili diskusi o možném dalším využití Bílého domu jako místa, které by rozšířilo možnosti kulturní infrastruktury po vzoru již podobných příkladů v Evropě (Londýn, Tartu a další).

Pro Bílý dům se nabízí mix funkcí, ve kterých lze spojit kulturu a péči (well-being). Prostory Bílého domu by se užívaly jako ateliéry, zkušebny, rezidence, sídlo pro urbanistu (zástupce Kanceláře architekta města), zvuková studia pro např. Bastl Instruments, sdílené kanceláře pro pracovníky v kultuře a další. Zdejší sál o kapacitě 300 míst je zásadní pro pořádání akcí a obdobný sál v centru chybí. Z dnešní polikliniky by na místě zůstala psychoterapeutická praxe či masáže nebo rehabilitace – tyto služby by se upravily podle klientů centra a rozšířily o služby pro dospělé.
Spolupráce: Centrum pro středoevropskou architekturu, Sdružení zdravotnických zařízení Brno, Kancelář architekta města Brna, zástupci z řad kulturní obce, Metodické centrum moderní architektury Národního památkového ústavu, Spinnerei (Leipzig/DE), Tabakfabrik (Linz/AT), Nová Cvernovka (Bratislava/SK), Kreativni center Poligon (Ljubljana/SI)
Hesla: well-being, ateliéry, rezidence, kulturní centrum, kreativní odvětví


11
Komnata nejvyšší potřeby
(Návštěvnické centrum Brno 2028)
V centru města za pomoci českých i zahraničních designérů vytvoříme (v již stávající budově) prostor, který bude sloužit jako bezpečná zóna, útěk před problémy všedního dne i jako duševní lázně. Zóna bude obsahovat i veřejnou odpočívárnu, a to v odpovědi na problém, který řeší téměř každý cestovatel ve větším rušném městě: kde se v klidu na hodinu natáhnout s knížkou nebo si dát prostě jen nerušeného šlofíka (a zároveň nemuset do žádného podniku). V tomto prostoru bude i meditační centrum, možnosti různých arteterapií nebo zábavná relaxační část s houpačkami a brněnskými hrami. Zároveň bychom zde rádi umístili srdce celé kandidatury, které je bezpečné, útulné a otevřené všem po vzoru našeho hlavního mota „Brno s Tebou“. Otevírací doba je non-stop, protože v Brně plyne čas jinak.

Spolupráce: TIC Brno, hřiště.cz, Katedra výtvarné výchovy pedagogické fakulty MUNI, Česká asociace pro psychoterapii, čeští a zahraniční designéři, Sheffield Mind (UK)
Hesla: odpočinek, bezpečí, otevřená zóna, interiérový design, duševní lázně, well-being


12
Prostor & příběh
Podstatou projektu je mapování prázdných prostorvytvoření metodiky systému dočasných pronájmů nevyužitých prostor pro kulturní a kreativní odvětví. Další detaily jsou v otázce, která řeší dočasnou kulturní infrastrukturu (viz Q37 + 38).
Spolupráce: Odbor správy majetku a Odbor kultury Magistrátu města Brna, správy městských částí, Kancelář architekta města Brna a další
Hesla: ateliéry, zkušebny, data, městské části, kreativní odvětví, rezidence

13 Šamani & šamanky
V rámci týmu Brno 2028 vytvoříme nová pracovní místa (28 + 1), která korespondují s počtem městských částí (28 městských částí + Brno-střed) s cílem rozšířit a posílit kapacity pro kulturní pracovníky městských částí v oblastech kulturně-kreativního rozvoje. Projekt poskytne možnost praxe i práce pro absolventy kulturních a kreativních odvětví. Šaman/ka funguje v městské části jako hlavní komunikátor, je to bytost, která ví vše o kulturním dění na poli celého Brna, funguje jako poradce a networker a je současně styčným důstojníkem pro své teritorium i pro kurátorské kolektivy v rámci celoměstského mezinárodního projektu Osudová propojení (č. 23/Q11). Součástí těchto pozic budou stáže v České republice i v zahraničí a rezidence.
Spolupráce: správa městských částí, Knihovna Jiřího Mahena, střediska odborného vzdělávání a nevládní organizace
Hesla: capacity building, městské části, komunitní akce, paměť místa

14 Dvacetosm–dvacetosm–dvacetosm
S projektem 282828 oslovíme 28 mladých lidí, kterým bude v roce 2028 28 let. Z nich vznikne specifický kurátorský kolektiv, který vytvoří program cílený na své vrstevníky. V rámci prostupnosti komunit se při hledání nezaměříme pouze na umělecké a příbuzné obory, ale naopak se budeme snažit oslovit co nejrozmanitější spektrum osobností, které zastupují různorodé zájmové skupiny.
Spolupráce: Fakulta sociálních studií MUNI, JAMU, Kariérní centrum VUT, sportovní a zájmové skupiny Brna
Hesla: mladí lidé, komunity, kurátorský kolektiv, společné dílo, participace


BRNO S SEBOU

Suvenýry
Nabízíme Ti, obohatíme Tě (to, co si odvážíš zpátky z Brna, evropská dimenze, cesta časem po paměťových stopách, cesta duchovní).

15 Pokoj s tebou
Rezidenční umělecká centra fungují po celém světě jako akcelerátory kulturní výměny. V koncentrované podobě seznamují umělce a umělkyně s daným prostředím a umožňují jim hlubší porozumění lokálnímu kulturnímu i společenskému kontextu. Současně také napomáhají vidět své vlastní sociokulturní zázemí v širších souvislostech. Pod hlavičkou Brno 2028 vznikne celobrněnský mezinárodní rezidenční program a kancelář pro rezidence, který bude zastřešovat stávající i budoucí rezidence, např. literárně-kurátorské v bytě básníka Zeno Kaprála (projekt Café Kaprál Q37), rezidence pro zahraniční experty na JAMU, rezidence v bytě kurátora a sběratele Jiřího Valocha zaměřené na téma a proces stárnutí nebo rezidence v rámci Brno Biennale Foundation a Středoevropského institutu výstavnictví.
Brno má velký potenciál v rezidencích pro oblast audio-hudební, ať už jsou to rezidence ve spolupráci s Bastl Instruments či rezidence zaměřené na dílo Leoše Janáčka a zcela samostatnou kategorií jsou rezidence folklorní. Budeme spolupracovat s již fungujícími subjekty, které organizují rezidence rozkročené napříč obory či se soustředí na rozvíjení a růst uměleckého sektoru s důrazem na angažovanost nebo na zahraniční bohemisty, na překladatele z češtiny a v současnosti i na ukrajinské literáty.
Spolupráce: Brno Artists in Residence, Dům umění města Brna, Industra, Káznice Studios, Open Studios, České literární centrum, Co:labs, Moravská zemská knihovna, Shaumbad Freies Atelierhaus Graz (AT), Tabačka Kulturfabrik (SK), Bastl Instruments, Artists-in-Residence at Q21 (MuseumsQuartier, AT), Nová Cvernovka (SK), Delfina Foundation (UK), AIR Antwerpen (BE), Cas-Co (BE), Arctic Culture Lab (NO/IS), Rezidenční dům Věry Nohelové v Hustopečích u Brna
Hesla: ateliéry, rezidence, umělecká centra, kulturní výměna, umění, literatura, divadlo


16
Kořeny a koření
Vycházíme z předpokladu, že jídlo spojuje a že s rozvojem moderně pojednaných kaváren a mezinárodních restaurací získává brněnské gastro nový rozměr. Tento projekt je zacílený na rozmanitost národních kuchyní všech brněnských obyvatel. Jeho hlavním cílem je společné vaření, výměna receptů a propojení jednotlivých národnostních menšin zastoupených v Brně. Výstupem bude série pravidelných food festivalů konaných v jednotlivých městských částech a platforma, která bude cestovat v rámci kraje, republiky i za její hranice. Vznikne také brněnská kuchařka založená na tisících hodinách společného vaření a jedení. Recepty budou současně prezentovány v brněnském participativním rádiu, kde se bude vařit v přímém přenosu. Příkladem rozšiřujících aktivit jsou například recepty ve znakové řeči, dočasná architektura, polní kuchyně pro street food.
Kurátorka: Karin Písaříková
Spolupráce: TIC Brno, Jihomoravský kraj, Národy Podyjí (Mikulov), Gastromapa Lukáše Hejlíka, restaurace, bistra, Honey and Bunny (AT), Sonia Massari (IT)
Hesla: gastro, food design, tradice, komunity


17
EHMK s Tebou
Projekt vytvoří pro ostatní kandidátská města platformu pro sdílení zkušeností, jež bude fungovat od roku 2024. Brno 2028 nabídne zázemí pro další města, která soutěží o titul Evropské hlavní město kultury či o kandidatuře uvažují do budoucna. EHMK s Tebou nabídne metodickou podporu v rámci procesů příprav kandidatury či její evaluace. Tato aktivita bude podprojektem Brno 2028 v rámci Brněnského kulturního fóra, které ji takto bude dále rozvíjet.
V rámci této platformy budeme propojení také s ideovou platformou „Culture Reshaped”, která si klade za cíl sdružovat současná kandidátská města v ČR a s platformou Culture Next (EHMK Cluj 2021). Každé kandidátské město představuje odlišný model kulturní zkušenosti. Právě proto má smysl společně zvedat celospolečenská témata, inspirovat se, naslouchat si a vzájemně se učit, jak se vyrovnávat s výzvami 21. století a jakou roli v těchto výzvách hraje ve společnosti kultura. Kandidátská města předají svou zkušenost s přípravou kulturních strategických dokumentů a vizí, budou bořit mýty o tom, jak mají vypadat města kultury, a podnítí uvažování o využití kultury a kreativity v rozvoji obcí v ČR. Tato platforma bude spravovat i otevřenou knihovnu nápadů, projektů a doporučení.
Spolupráce: kandidátská města EHMK, zástupci nositelů titulu EHMK, Odbor zahraničních věcí a Odbor kultury a Odbor strategie a rozvoje Magistrátu města Brna
Hesla: spolupráce, kandidatura, EHMK, sdílení


18
Climate Stations
Mezinárodní divadelní projekt Climate Stations nahlíží na městskou krajinu (de)formovanou probíhající změnou klimatu. Protože dopady této změny na svět a naše města budou bezprostřední a obtížně představitelné, projekt využije umělecké strategie a inovativní technologie k tomu, aby se nepředstavitelné stalo uchopitelným. Publikum se bude pohybovat městem a bude se skrze umění seznamovat s konkrétními momenty, v nichž se městská krajina v závislosti na změně klimatu promění. V projektu budeme využívat divadelní obraznost, imerzivní (participativní) zvukovou scénu, metaforické vyprávění. Technologie pro audiovizuální přenos, rozšířenou realitu (AR) a binaurální zvuk nám pomohou vytvořit hypotetické budoucí panoráma města Brna. Výsledkem bude koncept dokumentárního, participativního divadla ve veřejném prostoru s využitím moderních technologií.
Kurátor: Jiří Honzírek
Spolupráce: Divadlo Feste, Dopravní podnik města Brna, GameDev Area, Herní klastr, Fakulta informatiky MUNI, Fakulta informačních technologií VUT
Hesla: klimatická změna, smart city, divadlo


19
Brněnská stopa
Pod hlavičkou Brněnského architektonického manuálu vytvoříme stezky za stavbami významných architektů spojených s Brnem (Adolf Loos, Leopold Bauer, Ernst Wiesner, Bohuslav Fuchs, Dušan Jurkovič ad.). Výstupem bude například stezka s Adolfem Loosem přes Paříž, Vídeň, Prahu, Hrušovany u Brna až do Brna, kde se narodil (případně do Nedvědice, kde dodnes stojí vila, která patřila Loosově matce), Wiesnerova stezka do Liverpoolu, Fuchsova ze Slovenska, Gočárova z Užhorodu přes Hradec Králové, Lotte Stam-Beese z Výmaru do Brna, do Charkova a Rotterdamu, Theophila Hansena z Vídně, Athén do Brna a Kežmaroku atd.
Kurátorka: Veronika Jičínská
Spolupráce: Dům umění města Brna, Muzeum města Brna, Metodické centrum moderní architektury Národního památkového ústavu, Česká centra
Hesla: brněnské osobnosti, architektura, stezky


20
BAM do světa
Brněnský architektonický manuál (BAM) zapojují do své struktury další města vybraná podle promyšleného konceptu (např. města, která v minulosti získala titul EHMK, mají výrazné architektonické dědictví 20. století). Architektonický manuál bude fungovat jako platforma ke spolupráci i jako východisko pro Evropský manuál. V České republice již s tímto formátem pracují města jako Plzeň, Litomyšl, Zlín, Hradec Králové, Jičín a Jihlava, v zahraničí se například v rámci příprav Brno 2028 realizuje Charkovský architektonický manuál a do budoucna se nabízí možnost zapojit např. města Kaunas, Liepaja ad.
Garantka: Veronika Jičínská
Spolupráce: Dům umění města Brna, EHMK
Hesla: architektura, stezky, průvodce, evropský manuál, chůze


21
Brovienna aneb Brněnský sachr
Brno a Vídeň jsou metropole s dlouhou společnou historií vzájemného obohacování. Vídeň je Brnu blíže než Praha, a tak po staletí fungovala pro Brňany jako přirozené kulturní centrum. Kromě jiného se inspirace Vídní projevovala v Brně v 19. a na začátku 20. století v řadě oblastí veřejného sektoru (bytová politika, urban development, technologické inovace, rozvoj konkurenceschopnosti regionu aj.). Přestože je v současnosti Vídeň pro Brno oficiálním partnerským městem, kulturní scény spolu příliš nekomunikují. Díky tomuto projektu se Brno opět stane plnohodnotnou součástí pulzující Vídně, a naváže tak po více než 100 letech na vídeňskou laboratoř moderny, kterou nenávratně zničila 1. světová válka a rozpad Rakouska-Uherska. Pomyslným mostem budeme přenášet energie kulturních erupcí, rozvíjet vztahy a spolupráce napříč obory a institucemi. Jako pilotní součást projektu rozvineme spolupráci klubové scény (mezi pořadateli koncertů a klubových akcí v Brně a ve Vídni). Výsledkem bude vzájemná podpora promotérů a klubů, podpora kulturních produktů a služeb, které zvyšují kulturní výměnu, propagace kulturních zážitků a událostí v „sousedském městě” online i fyzicky, posílení veřejné dopravy na trase Brno–Vídeň s ohledem na kulturní program, politická, administrativní a informační podpora. Tento pilotní projekt bude následně modifikován na další obory.
Kurátor: Martin Bukáček
Spolupráce: Brněnská Asociace Clubové Hudby, TIC Brno, Goodnight.at (AT), České dráhy, Österreichischen Bundesbahnen (AT)
Hesla: alternativní hudba, sdílení zkušeností, rozvoj turismu, spolupráce


22
Automat na přání: Brněnské výstaviště
Brněnské výstaviště je místem nejen pro veletrhy a výstavy, ale i prostorem pro zážitky z oblasti kultury, zábavy, vzdělání, sportu či gastronomie. Tvoří ikonu na architektonické mapě Brna i Evropy, je nositelem industriální a obchodní tradice, nabízí unikátní multifunkční prostory, památky i prostory pro dočasné intervence. Přesto je po úpadku velkých mezinárodních veletrhů z velké části nevyužívané, nevyužitá prostranství jsou uzavřená a nad jeho budoucností visí otazník. Uvědomujeme si, že výstaviště má potenciál stát se opět epicentrem pro kulturní a společenské aktivity, atraktivní adresou s potenciálem přilákat zahraniční investory. Stejně jako EHMK má také potenciál pro mezinárodní marketing města i regionu.

Výsledný mix funkcí, které by se do nové podoby výstaviště s vizí na rok 2028 propsal, v sobě zahrnuje aktivity krátkodobé i dlouhodobé, s celostátním i evropským přesahem. Možností je i vznik nových institucí (např. v oblasti výstavnictví, vizuálního umění, módy nebo vzdělávání), přičemž důraz musí být kladen na mix funkcí v celém areálu (např. samoobsluha či veřejná instituce, úřad či pobočka knihovny, školka apod.). Pro zásadní transformaci výstaviště na kulturní, eventovou a volnočasovou zónu je důležitá především část okolo historického hlavního vstupu, která z pohledu obyvatel města představuje „bránu do území“. V případě úspěšné transformace této části areálu při příležitosti 100. výročí Výstavy soudobé kultury v roce 2028 a v roce titulu EHMK 2028 pak budou obyvatelé i návštěvníci ze zahraničí vědět, že na výstavišti se stále něco děje a má smysl se o ně zajímat a mají důvod přijet viz Q15.


Pavilon A

22a Brno Biennale Foundation
22b Středoevropský institut výstavnictví
Vzhledem k ambici vytvořit dvě zcela nové instituce evropského významu a k zamýšlenému rozsahu jejich činností se jeví optimální umístit Středoevropský institut výstavnictví a Brno Biennale Foundation v rekonstruovaném Pavilonu A. Obnova této významné památky moderní architektury spojené s výstavnictvím je právě ve stadiu ideové koncepční přípravy, proto bude možné budoucí podobu pavilonu provozu institucí optimálně přizpůsobit. Naším cílem je proměnit pavilon v unikátní výstavní komplex pro třetí tisíciletí s plně vybavenými konferenčními sály, přednáškovými místnostmi a sérií výstavních prostorů různých velikostí, které jsou určené pro dlouhodobé i krátkodobé výstavy. Pavilon A se stane základem budoucí „kreativní čtvrti“, která funguje ve městě i jako primární cíl i jako rozcestník do dalších brněnských galerií, muzeí či vysokých škol. 


22a Brno Biennale Foundation

V Brně dlouhodobě existují dvě umělecká bienále: Mezinárodní bienále grafického designu (patří k nejstarším a nejvýznamnějším akcím v oboru vizuální komunikace na světě – funguje již od roku 1963) a Brno Art Open, které se zabývají uměním ve veřejném prostoru. Za jejich organizací stojí dvě instituce: Moravská galerie v Brně a Dům umění města Brna.
Pro obě dvě, zvláště pak pro Moravskou galerii, je však organizace bienále zátěží nejen v každodenní operativě, ale i finanční: důkazem toho je, že bienále grafického designu v roce 2022 neproběhlo a do budoucna uvažuje galerie o jeho transformaci do online podoby.
Tento stav chápeme jako jedinečnou příležitost. Brno 2028 vytvoří novou platformu, jež by po vzoru Bienále Benátky, kde se střídá přehlídka umělecká s architektonickou, spojila organizaci přehlídek pod jednu novou instituci. Cílem projektu je navázat na tradici a slávu grafického bienále a pozvednout bienále umění ve veřejném prostoru z lokálního kontextu na mezinárodní akci, která podobně jako její grafický bratr bude širší platformou pro řešení otázek spojených s tímto specifickým uměleckým segmentem. Tato dvě bienále by bylo možné pod hlavičkou Brno 2028 rozšířit o další dvě bienále: Bienále demokratické architekturyBienále fotografie. Mezinárodní bienále grafického designu 2028 by se stalo jednou hlavních akcí Brno 2028.
Spolupráce: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Fakulta výtvarných umění VUT, Moravská galerie v Brně, Dům umění města Brna, Gerrit Rietveld Academie (NL), Japan Graphic Design Association (JP), Graphic Design Festival Scotland (UK), Dortmund University of Applied Sciences & Arts (DE), Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (DE), Kunst im öffentlichen Raum Steiermark (AT), Kunst im öffentlichen Raum Wien (AT), Skulptur Projekte Münster (DE), Louisiana Sculpture park (DK), Ruhrtriennale (DE), European Month of Photography, Architekturzentrum Wien (AT), Danish Architecture Center (DK), Deutsches Architektur Zentrum (DE), Fondazione La Triennale di Milano (IT), Iconic Houses
Hesla: veřejný prostor, grafický design, vizuální komunikace, sochařství, umění, mezinárodní spolupráce


22b Středoevropský institut výstavnictví

V Brně sídlí nejen řada muzeí a galerií, ale působí zde i veletržní správa evropského významu. Ve výstavnictví se vždy proto objevovala potřeba kriticky reflektovat a vychovávat novou generaci odborníků. Dnes nabízí brněnské univerzity studium řady oborů, které různou měrou souvisí právě s výstavnictvím (architektura, design, scénografie, grafický design, kulturní management, nová média ad.).
Při koordinovaném působení mnoha institucí a profesionálů, kteří se už dnes v rámci města Brna oboru věnují, je zde potenciál vybudovat odborné pracoviště nadregionálního významu. Středoevropský institut výstavnictví se bude systematicky věnovat výstavnictví jako specifickému oboru tvůrčí a obchodní činnosti s přesahy do celé řady kreativních odvětví. Zvláštní pozornost přitom bude věnovaná nastupujícím novým formátům a médiím, jakož i celkové digitalizaci oboru. Brno tak získá novou instituci s celoevropskou působností a přesahem, čímž vznikne zásadní prostor pro mladé talenty a absolventy. Současně bude tato instituce místem pro zahraniční odborníky, pro rezidence a stáže napříč obory.
Spolupráce: Veletrhy Brno, Muzeum města Brna, Dům umění města Brna, Moravské zemské muzeum, Kancelář architekta města Brna, VIDA! science centrum Brno, Moravská galerie v Brně, Střední škola umění a designu, Ministerstvo kultury České republiky, Kancelář generálního komisaře pro účast České republiky na světových výstavách, Národní památkový ústav, Pražské Quadriennale, International Council of Museums Czech Republic, Divadelní fakulta JAMU, Fakulta výtvarných umění VUT, Fakulta architektury VUT, The Global Association of the Exhibition Industry, European Exhibition Industry Alliance, CENTREX Union (HU), AUMA (DE), Network of European Museum Organisations (DE), New Design University (St. Pölten/AT), Vitra Design Museum (Weil am Rhein/CH), Salone del Mobile (IT), Universität für angewandte Kunst Wien (AT), Institute of Contemporary Arts (UK)
Hesla: výstavnictví, veletrhy, přesahy, mezinárodní spolupráce 


22c Pavilon Brno – Muzeum módy

Brno získalo v 19. století přízvisko moravský Manchester díky vysoké koncentraci úspěšných textilních průmyslových továren, které byly celosvětově konkurenceschopné. Na tuto tradici chce město navázat vznikem Muzea módy jakožto nové pobočky Moravské galerie v Brně. Téma módy se stalo pro tuto galerii ústředním zvláště poté, co se jí podařilo získat sbírku módní návrhářky Liběny Rochové. Její část je nyní prezentována v expozici Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně a tato instituce také spravuje sbírku historické módy, textilu a soudobého módního designu.
Velký potenciál nabízí i Střední škola umění a designu s obory zaměřenými na textil. Cílem muzea je rozšíření stávajících sbírek Moravské galerie v Brně, vybudování sbírky českého módního designu, pořádání módních přehlídek a zasíťování tvůrců do mezinárodního dění. Budoucnost vidíme též v možnosti založení ateliéru módy na vysoké škole (č. 25/Q11), ale zejména v zintenzivnění aktivit, které by z Brna vytvořily město módy. Brno 2028 bude zapojeno do přípravy muzea tak, aby byly zajištěny synergie s ostatními projekty.
Garantky: Liběna Rochová, Olo Křížová, Andrea Březinová
Spolupráce: Moravská galerie v Brně, Střední škola umění a designu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Fakulta výtvarných umění VUT, Victoria & Albert Museum (UK), Palais Galliera – Musee de la Mode de la Ville de Paris (FR), ModeMuseum (BE), Musée Mode & Dentelle (BE), Fashion Museum (UK), The Costume Institute – Metropolitan Museum of Art (New York, USA), Fashion Institute of Technology (USA), Royal Academy of Fine Arts Antwerp (BE), Bunka Gakuen University (JP), The Kyoto Costume Institute (JP), Dutch Design Week (Eindhoven/NL), Digital Fashion Week (Helsinki/FI), MQ Vienna fashion Week (AT), Iris van Herten (NL), Dyloan Studio (Milano/IT)
Hesla: móda, design, mezinárodní spolupráce


22d Pavilon Morava

Součástí vizí pro rok 2028 a brněnské výstaviště je koncepční přeměna Pavilonu Morava na místo, kde se setkávají umění a řemesla, folklor, inovace, regionální zastoupení pro malé a drobné podnikatele a jejich produkty s mixem služeb napojených na cestovní ruch s cílem ekonomické soběstačnosti a potenciálem oslovit a přivést do Brna mezinárodní publikum. Moravské kořeny a moravská identita je pro Brno jednou ze silných charakteristik a Pavilon Morava se nabízí jako ideální místo nejen pro působení folklorních spolků a sdružení v podobě Komunitního centra folkloru (KFC), které Brno postrádá. Centrum folkloru by navíc poskytovalo prostor pro folklorní sdružení s působností v Brně a zapojení hostů z kraje na bázi celoročního kulturního a vzdělávacího programu v dramaturgii centra, ale i v režii spolupracujících kroužků (otevřených všem zájemcům o folklor a regionální místní kulturu), dále by zde byly k dispozici zkušebny; studovna s databází současných interpretů, produkční jednotka pro folklorní rezidence, knihovna a fonotéka. Ve spolupráci s Pamětí národa zde budou realizovány také výzkumné projekty historických a současných mezioborových přesahů. Pavilon Morava by se stal klíčovou jihomoravskou kulturní institucí, prodlouženou rukou Jihomoravského kraje, pod jehož hlavičkou by se pořádaly také kulturní akce mimo pavilon Morava: koncerty NaPůl (č. 33/Q11), vystoupení v Městských částech, klubové projekty a folklorní vzdělávací sekce.
Kurátorka: Marie Hvozdecká
Spolupráce: folklorní soubory a cimbálové muziky, Folklore's not dead, Muziganské Priepasné (CZ/SK), Klub milovníků folkloru (SK), Tancház (HU), Ritums (Riga/LV)), The Bukchon Traditional Cultural Center (Soul/KR), Ukrainian cultural foundation, Community folk art center (USA), The Old Town School of Folk Music in Chicago (USA), Smithsonian Folkways in Washington DC (USA)


23
Osudová propojení
Projekt zahrnuje horizontální působení smíšených mezinárodních kurátorských kolektivů v rámci otevřené mezinárodní výzvy, které budou mít příležitost uchopit vybranou městskou část. Cílem projektů v režii kombinovaných kurátorských kolektivů je hromadné sdílení nejen materiálních věcí, ale také sdílení znalostí, zkušeností, příběhů a štafetové šíření informovanosti o stavu světa a společnosti skrze osobní sdílení na platformách jednotlivých projektů.
O městské části se bude losovat – prvek hry je Brnu vlastní. Kurátorské kolektivy složené ze sociologů, teoretiků, sociálních pracovníků a dokumentaristů budou ve městě působit 100 dnů v rámci výzkumu a budou ubytováni přímo u místních obyvatel.
Základem úspěchu takového konceptu je schopnost vyjednávání, naslouchání druhým stranám, respekt a otevřenost jako základní kameny pro vybudování důvěry a přátelských vazeb. Jedná se o příkladový projekt odvážného přístupu, jak lze věci dělat jinak, a to i pod hlavičkou města, kraje a státu. Inspirace pro tento formát v sobě míchá východní i západní přístupy. Tento projekt je úzce napojený na projekt Šamani & šamanky (č. 13/Q11), kteří se stávají průvodci v městských částech.
Spolupráce: Schaumbad Freies Atelierhaus Graz (AT), Tabačka Košice (SK), festival Fées d´hiver (FR), NOTGalerie Seestadt (AT), Kav 16 Community Gallery for Contemporary Art (Tel Aviv/IL), OFF Biennale Budapest (HU) a další
Partneři: média lokální i mezinárodní, např. Culturenet.cz, artalk.cz, Ecoc News, artistopencalls.art, callfor.org, transartists.org
Hesla: výzva, mezinárodní kurátorské kolektivy, městské části, spolupráce


24
Balance
Na Jižní Moravě se nachází největší a prokazatelně nejstarší soubor kosterních pozůstatků moderního člověka, který má dnes antropologie k dispozici. V období gravettienu Morava na několik tisíciletí zazářila jako skutečné civilizační a kulturní centrum tehdejšího světa, kdy pravěcí lidé rozpoznali sílu její energie, bohatost přírody a půdy. Ve 3. st. n. l. se okolí Pálavy stalo sídlem opevněné hlídky X. římské legie. Římané s sebou přinesli i znalost pěstování vinné révy, rodinného zlata jižní Moravy.
Vedle vína se na jižní Moravě odpradávna šlechtí ovoce i zelenina a tam, kde je půda úrodná méně, se chová dobytek a ryby, produkují farmářské výrobky či se daří lidovým řemeslům. Ne vždy se tak děje s ohledem na ochranu životního prostředí. O vzájemné spolupráci jednotlivých výrobců se dá hovořit jen výjimečně. Cílem projektu je vybalancování vztahů mezi lidmi a přírodou i mezi sebou navzájem. Prostřednictvím pilotních aktivit se projekt pokusí modifikovat regionální DNA po vzoru Mendela a Andrého tak, aby odolávala globálním výzvám, jako jsou klimatické změny, válečné konflikty, postpandemická situace a s nimi spojené finanční krize a aby nastavila atmosféru vzájemné komunikace, důvěry a spolupráce. Chceme založit širokou síť regionálních aktérů zaměřených na vytvoření inovativních produktů pro rozvoj udržitelného kulturního cestovního ruchu. Projekt bude probíhat v lokalitách, které zatím turisty objeveny nebyly a které mají co nabídnout, jako je Tišnovsko, Vyškovsko, Hodonínsko, Blanensko, ale také Znojemsko nebo Hustopečsko.
Spolupráce: Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, TIC BRNO, Národní vinařské centrum, Jihomoravská komunitní nadace, Czechtourism, MENDELU, Jihomoravský kraj, partnerská města EHMK: Ponta Delgada (PT), Tartu (EE), Lijepaja (LV), Timișoara (RO), Veszprém (HU), francouzské zemědělské regiony
Hesla: gastro, životní prostředí, lokální zemědělství, rozvoj turismu, lokální kultura, udržitelný cestovní ruch, dobrovolnictví. 


BRNO SAMOSEBOU

Místní vrstvy
To, co je bytostně brněnské a jen v Brně (přítomné cestování v rámci fyzických i mentálních hranic města, posilování brněnské identity). 


25
Šít Brno / Textilní Brno
Textilní kulturní dědictví Brna (č. 22c/Q11) je čitelné v nových módních a textilních projektech (Malá noc módy, Brno šije, Zašívárna ad.) i v tvorbě mladých designérů působících v Brně. V oblasti vzdělávání vznikl na Střední škole umění a designu v Brně obor Ekotextil design vychovávající mladé oděvní návrháře, kteří mají přehled o udržitelných designerských strategiích. Město však postrádá edukační kontinuitu pro návrháře na vysoké škole, která by zabránila odlivu nadaných absolventů. Při FAVU VUT bude založen vysokoškolský obor, který se bude zabývat udržitelností textilu a oděvu a bude reagovat na potřeby společnosti a trhu, legislativu, na životní cyklus oděvního výrobku. Cílem je také vytvořit pro návrháře příležitosti spolupracovat na mezinárodních projektech. Nabízí se i možnost vývoje nových materiálů budoucnosti, např. nanotechnologií v propojení s kybernetikou či nových konceptů smart textiles a vývoj platforem a servisů potřebných pro systémový restart módního průmyslu. Provoz oboru bude úzce napojen na programovou linku transformovaného výstaviště a v něm umístěném Středoevropském Institutu výstavnictví a Muzea módy (č. 22c/Q11).
Součástí projektu je také uchovat a nadále zhodnocovat hmotné i nehmotné dědictví textilního průmyslu prostřednictvím implementace historických technologií Střední školy umění a designu do soudobých technik a metod.
Kurátorka: Světlana Ruggiero Kulíšková
Spolupráce: Střední škola umění a designu, Fakulta výtvarných umění VUT, Moravská galerie v Brně, Malá noc módy, Fashion revolution, Universität Linz (AT), Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle (DE), Technische Universität Chemnitz (DE), Academy of Art, Architecture and Design in Prague, Textile Futures na Central Saint Martins (UK), Amsterdam Fashion Institute AMFI (NL), Royal Academy of Fine Arts Antwerp (BE), Aalto University School of Arts (FI), Design and Architecture, Design Academy Eindhoven (NL), The Swedish School of Textiles - University of Borås (SE), Polimoda (IT), Parsons School of Design (USA), Pickpocket (PT), We're next (Praha/CZ), Arks Foundation (CH), Politecnico di Milano (IT), Nuova Accademia di Belle Arti Milano (IT), London College of Fashion (UK), International University of Art for Fashion (DE), Kiev institute of Technology of Light Industry (UA)
Hesla: design, móda, textil, vzdělávání, smart cities, mezinárodní a mezioborová spolupráce


26
Back Street Dance (bude upraveno v daném rozsahu)
Je to už více jak 30 let, co se i v českém prostředí rozvíjí styly tance, které jsou souhrnně označovány slovním spojením street dance. Tyto taneční polohy by už neměly být chápány jako kuriozita či koníček pro děti. Je to životní styl, svébytná subkultura, která se rozvíjí na základě multikulturních setkání, ale také i díky vlivu menšin, jakými jsou spektra sexuálních a genderových identit LGBTQIA. Právě to, co dělá tuto subkulturu typickou, je její otevřenost a principy, které jsou rámovány mottem „sharing is caring“ – jde tedy o neustálé sdílení vědomostí, zkušeností, prostoru, podpory nejen na tanečních, ale i na mnoha lidských a společenských úrovních. Cílem projektu je propojit již dosavadní aktivity v této oblasti a koordinovat akce ve veřejném prostoru takovým způsobem, aby se street dance stal nástrojem sdílení prožitků, kreativního učení, oživení veřejného prostoru a národnostní, věkové, sociální i zdravotní inkluze. Projekt se přirozeně nabízí i pro oblast školního i mimoškolního vzdělávání, a to zejména jako aspekt sociální soudržnosti skrze pohyb a tanec.
Kurátorka: Alina Matějová
Spolupráce: Taneční konzervatoř Brno, JAMU, High edition, ArtFactrory, B-fresh, Missing Elements, Efekt Dance Brno, Bezmasa crew, Czech Dance Organization, Kiki House of Velvet (CZ/SK), House of Nora (CZ/SK), Tanečná scéna (SK), Co jest crew (PL), FLAVOURAMA (AT), Random Circles (DE), Summer dance forever (NL), Juste Debout School (FR), Street star (SE)
Hesla: veřejný prostor, street dance, inkluze, subkultura


27
Datové randez-vouz
Projekt navazuje na progresivní přístup města Brna ke sdílení dat s odbornou veřejností a občany (viz web data.Brno). Chce propojit odborníky na analýzu a vizualizaci dat s umělci z oblasti umění nových médií a vytvořit audiovizuální performativní instalaci, která vznikne překladem „hrubých dat“ do vizuálních a zvukových reprezentací (tzn. vizualizace a sonifikace dat), a jejich následnou kreativní interpretaci. Výsledek poskytne zcela unikátní, technický a alegorický obraz místa, v němž se protínají stopy pohybů a gest lidských a nelidských aktérů a vytvářejí hustou síť datových záznamů. Publikum bude vyzváno k aktivní spoluúčasti na vyjednávání o smyslu těchto dat/map/zvuků/obrazů a k hledání odpovědí na otázky, jak svým vlastním jednáním ovlivňují podobu těchto dat a jak tato data naopak ovlivňují jejich individuální zkušenost jako obyvatel nebo návštěvníků města.
Garantka: Jana Horáková
Spolupráce: Filozofická fakulta MUNI, Fakulta informatiky MUNI, Visuálové, MUCHA, Refik Anadol Studio, Memo Akten, Oddělení dat analýz a evaluací Magistrátu města Brna
Hesla: veřejný prostor, práce s daty, sonifikace, vizualizace


28
Kino Espresso (bude upraveno v daném rozsahu)
Brno bývalo v minulosti výrazně spjaté s filmovou kulturou. Právě zde vzniklo první stálé kino na území současné České republiky, v 60. a 70. letech se zde konal mezinárodní filmový veletrh a zásadní byla i propracovaná síť promítacích míst. To se změnilo a dnes se film z brněnského kulturního prostoru téměř vytratil. Město má již jen jediné městské kino (Kino Art), dvě jednosálová soukromě provozovaná kina (Univerzitní kino Scala, Lucerna) a jedno multikino. Přitom to neznamená, že o film není zájem – v Brně existuje několik produkčních společností, sídlí zde filmová kancelář, koná se zde Mezinárodní festival krátkých filmů BRNO16 i festival seriálové tvorby Serial Killer. Přes současné snažení výše zmíněných institucí je stávající síť natolik řídká a zastoupená pouze ve výseku města, že se spojení obyvatel Brna s filmem vytratilo. To se podepisuje nejen na obecně malé návštěvnosti a zájmu ze strany diváků, ale i ze strany města a pořadatelů akcí. Projekt vytvoří síť projekčních míst pro filmové projekce mimo centrum, a nabídne tak obyvatelům pravidelnou filmovou kulturu v místech jejich bydliště. Důležité je, že nebude vytvářet tyto prostory uměle, ale že pomůže již existujícím místům. Využijí se zejména kavárny, které v Brně často fungují jako stabilní kulturní prostory, jsou nedílnou součástí života, ale také fakticky suplují zrušenou síť kulturně-společenských míst.
Kurátorka: Marika Kupková
Spolupráce: TIC Brno, Kino ART, Filmová kancelář Brno, správy městských částí, kavárny
Hesla: kavárny, film, gastro, městské části


29
R-e-kvalifikace v knihovnách
Projekt reaguje na nedostatkek pracovní síly a proměny na trhu práce v horizontu nadcházejících 10 let, kdy dojde k demografické změně – výrazná část populace půjde do důchodu a vznikne potřeba zapojovat do pracovního života seniory. Druhou skupinou, na kterou se tento projekt zaměřuje jsou také migranti. Systém rekvalifikací spojených s virtuální realitou (VR) reaguje na všechny tyto výzvy: umožňuje pružný a efektivní upskilling i kariérní poradenství v knihovnách za využití současných technologií i husté sítě knihoven, které v posledních letech čelí potřebě transformace. V praxi probíhá rekvalifikace pomocí virtuální reality od konzultace vzdělávacích a kariérních možností uchazečů (virtuální prohlídky pracovišť), přes vzdělávání a trénink ve virtuální realitě až po spolupráci se školicími centry a školami. Projekt úzce souvisí s celoživotním vzděláváním, osobním rozvojem, a tím s Q19. Současně je svým charakterem a umístěním v knihovnách v jednotlivých městských částech provázán s projektem Šamani & šamanky (č. 13/Q11).
Kurátor: Martin Bukáček
Spolupráce: Knihovna Jiřího Mahena, Nová škola, Sdružení knihoven ČR, Fakulta informatiky MUNI, Filozofická fakulta MUNI (informační studia a knihovnictví), Corinth, Lifeliqe
Hesla: capacity building, career guidance, městské části, brain drain, osobní rozvoj, celoživotní vzdělávání


30
Noční ptáci
Cílem aktivit Brno 2028 je přinést do regionu přístupy, které povedou k zapojení všech skupin obyvatel do (kulturního) života města v harmonii s potřebami většinového obyvatelstva. I proto vzniká projekt zaměřený na noční ekonomiku a na služby poskytované v noci, který nabídne 1 x měsíčně možnost nakupovat ve vybraných obchodech s delší otevírací dobou, pozdější začátky inscenací v divadle, noční provoz knihoven či prodlouženou otevírací dobu muzeí. V souvislosti s projektem Noční ptáci zahájí svou činnost také Noční starost(k)a s celoměstskou působností. Role nočního starosty (která už funguje v městech jako Rotterdam nebo Amsterdam) je koordinovat ve spolupráci s aktéry z kulturní, gastro a klubové scény, hotelnictví, zástupců veřejné správy a obyvatel noční život města a umožňovat různým skupinám obyvatel a návštěvníků vyjadřovat samu sebe. Kombinujeme zde dvě aktivity, noční kulturní nabídku a její rozšíření o formáty, které jsou mimo gastro provozy, a také koordinaci komunikace ohledně nočního klidu, který byl rušen především konzumenty alkoholických nápojů v centru města.
Spolupráce: TIC Brno, Odbor kultury Magistrátu města Brna, správa městských částí, podnikatelské asociace
Hesla: gastro, kultura, noční život


31
Vesty – Nové technologie pro inkluzi kulturou (Brno 2028)
Projekt spočívá v mapování potřeb zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů a následném vývoji pomůcek, aplikací, platforem či jiných nástrojů využívajících nové technologie pro inkluzi zdravotně ale i sociálně znevýhodněných. Tato aktivita je úzce provázána s projektem R-e-kvalifikace v knihovnách (č. 29/Q11). Možnými výstupy technologických zařízení jsou vibrační vesty pro neslyšící v divadlech a na koncertech, aplikace pro onkologické pacienty ulehčující jim orientování se ve složitém léčebném procesu, specificky zaměřené festivaly a akce pro zpřístupnění kultury hendikepovaným občanům (např. festival Tmavomodrý svět pro nevidomé, bezbariérové hry Kikiriki, vibrační oděvy SUBPAC ulehčující neslyšícím vnímání hudby).
Spolupráce: GameDev Area, Herní klastr, Corinth, Lifeliqe, Jihomoravské inovační centrum, Fakulta informatiky MUNI, Tyflocentrum, Kociánka, Fakulta sociálních studií MUNI
Hesla: smart cities, celoživotní vzdělávání, technologie


32
Vykročení vstříc
V projektu Vykročení vstříc bude paralelně působit také široký česko-slovenský umělecký kolektiv a jeho hosté složený z umělců, sociálních pracovníků, etnologů, teoretiků, kulturních atropologů a bude se zaměřovat na práci v terénu s marginalizovanými skupinami, které se následně bude snažit propojit. Tento projekt je svobodný a ve své práci neviditelný, vychází z potřeb marginalizovaných skupin, které současně mapuje, a citlivě na ně reaguje. Jeho výstupem je Manuál zpřístupnění kultury pro všechny.

Tento projekt následně bude výchozím pro instituce při přípravě programové nabídky a zásadním nástrojem audience-developmentu. Umělci budou zapojovat již existující kolektivy, které je zajímají z hlediska jejich zaměření nebo projektu. Najdou je v připraveném seznamu skupin a organizací. Kontaktují je, setkají se s nimi, navrhnou jim spolupráci. Několikrát je navštíví v jejich domácím prostředí. Několikrát spolu stráví půl dne/den, aby se vzájemně poznali a vybudovali si vztah.
Autorka konceptu: Marika Smreková
Spolupráce: Kurátoři – Tereza Vohryzková (spoluzakladatelka Zažít město jinak, Živá krajina); Mária Jiříčková (Nesedím, sousedím); Jakub Adamec (kurátor PLATO); Šárka Zahálková (kurátorka GAMPA); Martina Johnová (Galerie Hraničář); Mikuláš Černík (sociolog) a Solveig Sandvik (KODE Bergen)
Umělci – Gosia Mirga-Tas, Jana Pierová, Daniel Rampáček, Robert Gabriš, Oto Hudec, Dominika Moravčíková, Zdenka Svíteková, Samuel Szabó, Lucia Brnová, Marika Volfová, Vojtěch Bárta, Daniel Simák, Jozef Pavlík, Michal Kindernay, Lucia Páchová, Elia Moretti, Pilou Barge, Marek Pokorný, Lucie Králiková, Nikola Brabcová, Barbora Látalová, Daniela Krajčová, David Zelinka, Jitka Vrbková a Sonya Darrow
Zapojí se také zástupci umělců, kteří působí v brněnských komunitách, např. Hynek Skoták a rezidenti Káznice Studios.
Partneři: Spolka, TMEL, Krásné sousedění, Ostružina, Galerie Plato, Gampa, Galerie Hraničář, Zažít město jinak, Limity jsme my, UM UM, CED, Ekobuňka JAMU, Káznice, Tři ocásky a další. 


33
Koncerty NaPůl (Brno 2028 v rámci 22d – Pavilon Morava)
Cílem projektu je podnítit dialog a propojení odlišných hudebních žánrů, infiltrovat lidovou hudbu do jiných hudebních sektorů a koncepčně je propojovat (např. folklor + hiphop). Název projektu NaPůl odráží nejen ideu propojení dvou žánrů, ale také realizaci stejného koncertu v jeden den na dvou odlišných místech a pro odlišné publikum (ve škole a v klubu, v domově pro seniory a v koncertní síni), společného koncertování dětských a etablovaných hudebníků (mezigenerační přesah) a hudebníků odlišných národností a komunit. Projekt NaPůl bude realizován a dlouhodobě rozvíjen Komunitně folklorním centrem (KFC), které bude sídlit v pavilonu Morava na výstavišti (č. 22d/Q11).
Kurátoři: Jiří Hradil a Petr Mička
Spolupráce: Komunitně folklorní centrum, Brněnská Asociace Clubové Hudby, Odbor kultury a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy a Obor sociální péče Magistrátu města Brna
Hesla: hudba, dialog, vzdělávání, hudební žánry, mezioborová a mezigenerační spolupráce, inkluze


34
Kultura vzdělávání / vzdělávání kulturou
Jedná se o aktivitu, která propojuje ostatní projekty této otázky s ohledem na jejich edukační potenciál, rozvoj společnosti a oblast individuálního celoživotního vzdělávání. Z mapování stavu kulturního vzdělávání (viz Q19) vzešla potřeba systémového nastavení dlouhodobých projektů, které povedou ke zkvalitnění kulturního vzdělávání a intenzivnější spolupráci vzdělávacích institucí, kulturních organizací a kulturních aktérů. Projekt se zakládá na mezioborovém projektovém vyučování s důrazem na interkulturní dialog a inkluzi ve formě zapojení různých cílových skupin (sociálně, zdravotně znevýhodněných a menšin). Od roku 2028 bude každé pololetí na 28 vybraných ZŠ, SŠ nebo MŠ v 28 městských částech působit duo umělec + edukátor, kteří budou po dobu několika měsíců pracovat s žáky a jejich učitelem a společně připraví, realizují a prezentují výstup. Součástí budou návštěvy vybraných kulturních institucí, firem, výzkumných institucí či uměleckých intervencí ve veřejném prostoru. Koordinaci projektového vyučování bude zajišťovat nově zřízené Kulturně pedagogické centrum se sídlem v Laboratoři Bílý dům (č. 10/Q11).
Spolupráce: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, MŠ, ZŠ, VŠ, Asociace divadelních lektorů, Artotéka Moravské galerie v Brně, Komora edukačních pracovníků, Sdružení knihoven ČR, Prototýpci, Vzdělávací program JSNS Člověka v tísni, Na Zemi, Nová škola, Jihomoravské inovační centrum, Herní inkubátor, Corinth, LifeLiqe, Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice, Universität für angewandte Kunst Wien / ecm (AT), Das Kunst– und Kulturpädagogische Zentrum der Museen in Nürnberg (DE)
Hesla: audience development, capacity building, kreativní vzdělávání, informační platforma, brain drain


35
Komu patří město
Cílem je ukázat, co vytváří z města místo, kde je příjemné se pohybovat, trávit čas a kde se příjemně žije. K velkým změnám ve veřejném prostoru, aby se v něm mohli všichni dobře a nezávisle pohybovat, město užívat a všichni sdílet často stačí malé zásahy, které vznikají na podkladě detailních sociologických analýz, workshopů s místními a ve spolupráci s architekty. Díky tomu odráží skutečné potřeby obyvatel měst a zároveň přináší atraktivní a kvalitní veřejný prostor. Cílem je navrhnout městský prostor tak, aby nebyl diskriminační vůči genderu, věku nebo socio-kulturnímu zázemí, náboženství či fyzickým a psychickým schopnostem. Pilotní část projektu se soustředí na městskou část Brno-střed a má za cíl vytvořit podmínky pro to, aby tato čtvrť vytvořila analýzy stavu a problémů veřejného prostoru a na jejich podkladě uskutečnila kroky k jeho proměně.
Garantky: Petra Hlaváčková a Milota Sidorová
Spolupráce: 4AM Fórum pro snesitelnější každodennost, Kancelář architekta města Brna, Fakulta sociálních studií MUNI, Odbor územního plánování a rozvojr Magistrátu města Brna, Metrolopitný inštitút Bratislavy (SK), Institut plánování a rozvoje Praha, Stadtentwicklung Wien (MA 18) – Stadtentwicklung und Stadtplanung (AT)
Hesla: veřejný prostor, urbanismus, menšiny, gender, mobilita, well-being


36
Pel mel: Brněnské mýty a pověsti
Otevřená výzva pro zájemce z řad občanů i institucí na projekty inspirované brněnskými legendami i skutečnými příběhy. Dáme tak průchod posilování a zachovávání orální historie, která se může přelít do novodobých legend, povídek a pověstí. Vznikne spolupráce veřejnosti s kurátory, historiky a příspěvkovými organizacemi, kteří se tímto oborem zaobírají. Navážeme tím na tradici storytellingu a dlouhodobou strategii komunikace TIC Brno „Brno True Story”.
Spolupráce: správa městských částí, Post Bellum / Paměť národa, Muzeum města Brna
Hesla: brněnské osobnosti, legendy, kultura, literatura, stezky, storytelling


37
Primátoři – Kristova léta
Město Brno je již 33 let (Kristovy roky) spravováno demokraticky zvolenými zastupiteli. Prostřednictvím dokumentu s výpověďmi brněnských primátorů získáme přehled o tom, jak se Brno rozvíjelo a jak se v Brně podporovala a podporuje kultura. Vybraní primátoři a primátorky nás stručně seznámí s problematikou a podporou kultury od roku 1990 do současnosti. Z natočeného materiálu vznikne také klip o proměnách města Brna za 33 let i samostatné medailonky všech 9 porevolučních primátorů/rek Brna demokraticky zvolených v komunálních volbách do zastupitelstva města Brna.
Kurátorka: Jiřina Nehybová
Spolupráce: Judita Matyášová, Jiří Přibáň, Post Bellum / Paměť národa
Hesla: primátoři, vize, storrytelling, paměť, sebereflexe 


38
Janáček 100
V roce 2028 rámci oslav 100. výročí úmrtí významného brněnského skladatele Leoše Janáčka připravíme bohatý program, vzniknou nové rezidence pro hudebníky a vznikne Muzeum Leoše Janáčka s novou expozicí věnovanou této osobnosti. Rozvedeno v otázce Q37 jako významná součást infrastruktury.
Garant: Jiří Zahrádka
Spolupráce: Národní divadlo Brno, Beethoven Haus Bonn (DE), Wien Museum (AT), Haus der Musik Wien (AT), Richard Wagner Museum Bayreuth (DE), Bach Museum/Archiv Leipzig (DE), Bachshaus Eisenach (DE), Museo Nazionale Giuseppe Verdi Busseto (IT), Fryderyk Chopin Museum Warsaw (PL), Salzburg Mozarts Geburtshaus (AT), 59 Productions (UK), Schönberg Center Wien (AT), Peter Benoit House Harelbeke (NL), Musée Hector Berlioz La Côte-Saint-André (FR), Brahmsmuseum Baden-Baden (DE), The Liszt Ferenc Memorial Museum and Research Center (HU), Carl Orff Stiftung (DE), Dießen am Ammersee (NL), Johannes Brahms Gesellschaft Hamburg (DE), Hindemith Kabinett, Frankfurt am Main (DE), Schumann Haus (Zwickau, DE), Puccini Museum Casa Natale Lucca (IT)
Hesla: brněnské osobnosti, expozice, hudba, příspěvkové organizace


39
Pevná půda
Tento projekt si klade za cíl zapojení všech stávajících brněnských akcí a institucí do programu Brno EHMK 2028 vyjma ostatní projekty uvedené výše v této otázce. V této programové části budou mít možnost o podporu na základě otevřené výzvy žádat všechny stávající akce, festivaly, projekty příspěvkových organizací, nezávislé scény i jednotlivci na úrovni města i kraje. Otevřené výzvy budou zacílené na podporu a posílení přístupnosti stávajících projektů a akcí pro cizojazyčné obyvatele a návštěvníky Brna a pro zdravotně a sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. Samostatná výzva bude zacílená na rozvoj zahraniční spolupráce mezi kulturními subjekty i kreativními aktéry s možnosti přizvání zahraničních hostů. Zásadním pojítkem a motivací bude, že všechny akce a aktivity projektu Pevná půda umožní pořadatelům stávajících akcí a zástupcům institucí zkoordinované zařazení projektů do programu Brno 2028. Všechny zapojené projekty budou automaticky zahrnuty také do platformy Kontext (č. 6/Q11).

Příklady akcí: Divadelní svět Brno, Maraton Hudby Brno, Janáček festival, Mendel festival, Pop-Messe, Měsíc autorského čtení, Ghetto fest, Káznice žije, Open House Brno apod.

Příkladem instituce, která bude zahrnuta se svými aktivitami: Hvězdárna a planetárium Brno je členem NASA Museum Aliance a zakládajícím členem České asociace science center a spolu s Varšavou a Hamburkem je jediným planetáriem v Evropě se stereoskopickou projekcí ve vysokém rozlišení na polokulovité ploše.
Partneři: American Museum of Natural History v New Yorku, California Academy of Sciencies, Cite de la’espace v Toulouse a Planetarium Hamburg.
Každoročně v červnu pořádá filmový festival DigiFest přezentující nejnovější filmy pro digitální planetária autorů z celého světa. Těmto veřejným projekcím předchází odborné uzavřené setkání producentů z celého světa, jehož cílem je představení nové filmové produkce, domluva a nákup práv pro následné veřejné projekce a networking.
Pořady a projekty hvězdárny získaly řadu prestižních ocenění a jsou prezentovány v zahraničí.
Spolupráce: pořadatelé kulturních akcí, brněnské i krajské instituce, které se budou chtít se svým stávajícím programem součástí EHMK, nezávislá scéna i jednotlivci
Hesla: festivaly, akce, příspěvkové organizace, kulturní management, zpřístupnění, cizojazyčné programy

ROK BRNA

Rok 2028 bude kromě zmíněných projektů nositelem 3 hlavních akcí: 

Shromáždění:
Brněnský veletrh jako sociální experiment (jaro 2028)
Hlavní zahajovací akcí Brno 2028 bude nový formát veletrhu jako sociálního experimentu. Má vytvořit novodobou veletržní tradici – veletrh, který si místní občané spolupořádají a na jehož formátu se zásadně podílejí. Chceme dosáhnout změny v přemýšlení o veletrhu, a to jako o místě setkávání a výměně zkušeností, které reflektují globální výzvy.
Veletrh nyní nazýváme Shromážděním a pojímáme jej jako společnou víceletou aktivitu, kdy do koncepce příprav bude zahrnuta široká scéna napříč obory, a navážeme tak na práci oborových skupin. V koncepci veletrhu jako sociálního experimentu pracujeme s myšlenkou výměny zkušeností, materiálů, dovednostní, sdílení. Projekt bude zastřešen zahraničními režiséry a kurátory, kteří budou ve spolupráci s týmem Brno 2028 připravovat v letech 20242027 koncepci a celou akci. Veletrh bude současně hlavním formátem oslav 100. výročí brněnského výstaviště. 

Den Brna = Den štatlování (léto 2028)
Město Brno pořádá každoročně populární městskou slavnost, která bude rozšířená o linii věnovanou lokálnímu fenoménu štatlování v režii brněnských divadelních dramaturgů a kulturních producentů (Den štatlování). Slavnost pořádá TIC Brno v polovině srpna. 

Rozptýlení (podzim 2028)
Podzimní závěrečná akce bude rozšířením formátu Zažít město jinak. V pouličních oslavách ve všech městských částech se završí spolupráce kurátorských kolektivů zapojených do projektu č. 23/Q11 Osudová propojení (viz výše) tak i práce Šamanek a šamanů (č. 13/Q11), a to vše v kulisách místních ornamentů (č. 4/Q11).

Zpět na karty
Kultura
B R N O
Sbíráme cookies, abychom lépe nastavili služby webu. Souhlasem nám umožníte získat anonymizovaná statistická data. Více najdete zde. Děkujeme!
Ne
Souhlasím