SDÍLENÉ MĚSTO: BRNO S TEBOU

menu
exit
ÚVOD / Q01

PROSTOR PRO NÁHODU

Seznamte se, toto je Brno. Brno, jak ho zná většina obyvatel Česka, tedy město, o kterém se vypráví nespočet vtipů. Například: „Brno je jediný vtip, ve kterém se dá bydlet.“ Nebo „Věci se dělají dobře, špatně a v Brně.“ A v některých vtipech se Brno stává dokonce hlavní postavou: „Přijde Brno do baru a říká…" Svérázný a ojedinělý úkaz, který si stojí za svým, a ke vtipům, které o něm kolují, si ještě Brno rádo přisadí. Jsme jedineční, i když se jedná o vtipy.

BÝT JAKO BRNO DRUHÝ 
Jsme druzí. Podobným fenoménem se pyšní téměř každé druhé měs to. Nejen B jako Brno, ale i Birmingham, Braga nebo Bordeaux. Jako  druhé největší město České republiky bylo Brno vždycky ve stínu  první Prahy. Druhá pozice, jak ale všichni víme z taktiky pelotonu, je  někdy mnohem příjemnější a nezávislejší, méně exponována a zábav nější. A z „rivality“ s Prahou Brno těží. Je tak nějak pevnou součástí  brněnské identity a folkloru stejně jako místní mluva hantec, auta  prohánějící se občas na pěší (!) zóně nebo ryze brněnský fenomén  pátrání po místě, kde by mohlo stát „nové“ hlavní nádraží. No, hledá me už víc než 100 let. S nadsázkou se o Brně mluví i jako o „zatáčce  před Vídní“ a asi to není náhoda, protože stávající nádraží je skutečně  v zatáčce – ovšem pro moderní vlakové soupravy zcela nevyhovu jící. To vše není důvodem, proč chce Brno kandidovat, ale jak víme,  všechno souvisí se vším.  

BRNO S TEBOU
Nejdřív si musíme přiznat, že není vůbec jednoduché poodstoupit  a podívat se do zrcadla. Celé město se tam totiž jednak nevejde  a jednak je těch úhlů pohledu tolik, že je velmi lehké se mýlit. K tomu,  abychom si ale odpověděli na otázky „Proč Brno potřebuje být ev ropským hlavním městem kultury?” a „Na co si kandidaturou odpo vídá?”, je potřeba jistý odstup a střízlivý pohled mít. A my ho máme!  Vidíme člověka jako jednotlivce, kterému chceme věnovat největší  péči. A podle nás Brnu právě hluboký zájem o jeho obyvatele  chybí. To je tedy pravý a hlavní důvod naší kandidatury. V Brně  se vždy pracuje se skupinami. Ať už se jedná o marginalizované  nebo zájmové. Ale jaké jsou potřeby a přání jednotlivců? V Brně lidi  tak trochu nálepkujeme, házíme je do pytle s ostatními a vůbec se  nezajímáme o jejich další znaky, které jsou často ale to nejzajímavější.  A právě o to nám jde. Posunout Brno o míli v této oblasti. Skrz kulturu  se zajímat o jednotlivce, zapojovat je, spojovat. Zvát cizí lidi na oběd  a zjišťovat, že fanoušek fotbalu může být vášnivý zahrádkář a že  kadeřnice je zároveň i amatérská básnířka. Chceme naslouchat jejich  potřebám. Brno chce být s Tebou

Brnu zatím chybí komunikace, která se rozprostírá od komunikace  mezilidské i institucionální, město nereaguje na reálné potřeby  jednotlivých občanů či skupin obyvatel, chybí i komunikace do pravní, kdy město nevytváří podmínky pro udržitelnou městskou  dopravu či nezahrnuje potřeby obyvatel do městského plánová ní. A velkou výzvou pro město je i nedostupné bydlení pro sociálně  znevýhodněné, jehož rozvoj se na rozdíl od minulého volebního  období zásadně pozastavil.  


BRNO S TEBOU I S SEBOU 
Kandidatura chce pomoci zásadně zlepšit komunikaci a re flektování potřeb běžných lidí. Naučit jednotlivce, že svoje zájmy  mohou uplatňovat i v participativních projektech a že město jsou oni.  Projekty pod hlavičkou Brno2028 mají změnit mindset a zakořenit  principy sdíleného města, které bude fungovat pro všechny. Udělat  z Brna město, které neroste kvantitativně, ale kvalitativně skrz bo hatý sociální a kulturní kapitál. Říkáme tomu inkluzivní nerůst. Ten  stojí nejvíce na lidech, komunikaci, schopnosti vést dialog, potřebě  naslouchat, na vzájemném sdílení přání a vize, dovednosti kriticky  město nahlížet a hledat správnou cestu. Město žije, pouze když  v něm žijeme my. A proto má kandidatura podtitul Brno s Tebou. Ve  Sdíleném městě budeme prostor žít a sdílet. Chceme zprostředko vat něco, co je nepřenositelné: pocit, zážitek, živou vzpomínku a pev né místo v srdci. To je totiž to, v čem je Brno nejsilnější. Brno zůstane  v nás a neseme si jej sebou, ať je to kdekoliv. Zaměřením na potřeby,  zážitky, pocity jednotlivce chceme inspirovat další města. Brno si vezeme kamkoli s sebou

DUŠEVNÍ LÁZNĚ 
V dnešní hektické době toužíme všichni po lázních. Lázně poskytují  všem lidem prostor, ve kterém se budou cítit vítáni. Bez rozdílu.  Reagujeme na tzv. „syndrom přeplněného diáře” (nehledejte to,  vymysleli jsme si to) a nabízíme alternativu. O každého se v Brně  postaráme a vytvoříme mu nabídku na míru. A inkluzivní nerůst nám nabízí spoustu možností, nebudeme budovat žádné nové  megalomanské stavby, ale naopak budeme objevovat a zkoumat, jak  nově využít již existující budovy, místa, předměty… Chceme propojit  tradiční a inovativní, přerámovat a rekultivovat ducha města. Člověk  ani město totiž nemusí dále růst, aby se rozvíjeli, mohou růst zevnitř,  re:růst i nerůst. 

Zpomalení je Brnu vlastní, tak proč ho nepředat dál?

BRNO SAMO SEBOU
Brno přijímá vtipy na sebe s lehkostí a naopak se k nim přidává. Tak  může Brno inspirovat ostatní, zasmát se sám sobě není lehká věc, jde  o součást duševní hygieny, kterou se každý musíme po svém naučit.  Tady to zvládlo dokonce celé město. A my se ptáme: existuje proto  lepší místo na světě, kam by se člověk mohl vydat hledat sám sebe?  Od Brna se může Evropa učit autenticitě, zpomalení a mindful ness přístupu k jednotlivci, který nabízí upřímnou přítomnost  se schopností pozorovat vše okolo sebe i v sobě… Brno jako  Evropské hlavní město kultury se stane místem, na které se s důvě rou můžeš spolehnout, což je v dnešní době téměř vzácností.  

Zapomeňte na Himaláj, v roce 2028 se bude jezdit za duševní očistou  a duchovním růstem do Brna. Brno s Tebou bude pevným ostrovem  uprostřed Evropy, kde se každý cítí vítán a provázen.

Zpět na karty
Kultura
B R N O
Sbíráme cookies, abychom lépe nastavili služby webu. Souhlasem nám umožníte získat anonymizovaná statistická data. Více najdete zde. Děkujeme!
Ne
Souhlasím