SDÍLENÉ MĚSTO: BRNO S TEBOU

menu
exit
I. KAPITOLA

BRNĚNSKÝ VELKÝ TŘESK

 

Q08
Pokud by vaše město titul Evropské hlavní město kultury získalo, jaké by to na něj podle vás mělo dlouhodobé kulturní, společenské a hospodářské dopady

(včetně vlivu na městský stavební rozvoj)?

 

DOPADY

Píše se rok 2023 – meteorit E-H-M-K2028-CZECH je na cestě ke srážce s Brnem. Očekávaný termín: 2028. Co se stane po dopadu? Předpokládáme následující:
Očekávané dlouhodobé kulturní, sociální, ekonomické, urbánní a environmentální dopady staví na strategii inkluzivního nerůstu a na deklarovaných hodnotách programové linky Brno s Tebou, tedy na hodnotách důvěry, komunikace, kvalitních mezilidských vztahůudržitelnosti. Zároveň reagujeme na některé výzvy 21. století a chceme docílit změn uvedených v otázce číslo 1 a respektovat při tom hodnoty uvedené ve Strategii kulturních a kreativních odvětví města Brna.


 

Q09
Nastiňte stručně plány na monitorování a hodnocení projektu.

 

METAMORFÓZA

Nacházíme se v letech po dopadu titulu EHMK na lokalitu 49°11'43'' severní šířky a 16°36'30'' východní délky. Celá tato oblast je zalita zvláštní září. Na první pohled nezměněné město vyzařuje silnou energii, která i nadále láká lidi z celé Evropy i širého světa. Co se stalo? Umíme si to vysvětlit a vyhodnotit indikátory nebo jde o nadpřirozený jev? Tak trochu obojí. 

Monitorování a hodnocení projektu se zaměří na sledování těchto jevů:


Nicméně z podstaty projektu lze očekávat i 
ekonomický přínos a multiplikační efekty. Relevantními číselnými ukazateli budou například data z oblasti rozvoje cestovního ruchu, očekáváme prodloužení doby pobytu v regionu, nárůst počtu přenocování a zvýšení podílu pravidelných zahraničních návštěvníků. Vstupní data budou získána prostřednictvím výzkumů před započetím příprav roku 2028, tedy v roce 2024, a následně po ukončení projektu, tedy v roce 2029, a z důvodu udržitelnosti také v letech následujících. Za monitorovací a evaluační proces bude mít odpovědnost manažer/ka monitoringu a evaluace neboli garant udržitelnosti, tak jak je uvedeno v otázce Q32.

Při nastavování monitorovacích indikátorů vycházíme z výzev, které jsou vyjmenovány v otázce Q1 a hodnot definovaných v otázce Q5/Q7. Při koncipování monitorovacího a evaluačního systému využijeme poznatků měst, která byla v minulosti nositeli tohoto projektu a mají podobné institucionální nastavení jako Česká republika (Košice 2013, Plzeň 2015, Trenčín 2026), a zároveň budeme dbát na možnost mezinárodní komparace. Do tvorby tohoto systému a nastavení indikátorů budou zapojeny jak místní univerzity, tak i odbory Magistrátu města Brna či další soukromé organizace, které mají zkušenosti s evaluací kulturních projektů. Tým Brno 2028 bude spolupracovat například s JAMU, MUNI, RECETOX/CEITEC (zejména u výzkumu o dopadech kultury na zdraví), Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraj, externě i s experty z akademické sféry. I v oblasti monitoringu a evaluace chceme uplatnit participativní a kooperativní přístup. Při tvorbě tohoto systému budeme klást důraz nejenom na sledování výsledků jednotlivých aktivit, ale na postižení dlouhodobých efektů a jejich udržitelnost. Pozornost bude věnována jak kulturním, tak také sociálním, ekonomickým, environmentálním a urbánním dopadům. Vyjdeme přitom z existující Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna (2018), která obsahuje některé měřitelné indikátory. Budeme kombinovat kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody a postupy.

Získaná data budou využita nejenom pro účely monitoringu a evaluace projektu EHMK, ale také jako významný informační podklad pro decision makery na lokální a regionální úrovni při volbě vhodných strategií pro další rozvoj a internacionalizaci kultury a kreativních odvětví. 

Pro financování monitoringu a evaluace chceme využít nejen dostupných národních zdrojů (Národní plán obnovy), ale také vícezdrojového financování založeného na mezinárodní spolupráci s dalšími EHMK městy, aby bylo možné data srovnávat. Spolupráce s univerzitami a odbornými pracovišti pomůže zajistit kritické zhodnocení využívaných metod a diseminaci získaných výsledků.

 

 

Zpět na karty
Kultura
B R N O
Sbíráme cookies, abychom lépe nastavili služby webu. Souhlasem nám umožníte získat anonymizovaná statistická data. Více najdete zde. Děkujeme!
Ne
Souhlasím