SDÍLENÉ MĚSTO: BRNO S TEBOU

menu
exit
III. KAPITOLA

MEZIČASY, MEZISTAVY A CESTY

 Q14
Náš pohled na aktuální evropská témata, společné aspekty evropských kultur a dědictví; jak hodláme přispívat k evropské kulturní rozmanitosti; naše partnerství s aktéry, kteří se podílejí na rozvoji kulturního dědictví a městy v Evropě i mimo ni.


 

Koncept Sdíleného města přináší vizi demokratického města, které je otevřené, přístupné, inspirující, udržitelné a spolehlivé. Pro většinu z nás je v tuto chvíli takové město jen pomyslnou představou. 

K tomu, abychom chápali město jako funkční celek, nás vedou opakované otřesy systému a také globální výzvy. V době pandemie covid-19 zela města prázdnotou a nám, obyvatelům měst, byl odepřen přístup k věcem, které jsme považovali za samozřejmost. V postpandemické době se zcela změnil nebo posílil význam běžných věcí, jako je např. setkávání, kulturní akce, sdílení prostoru, náhodná setkání a další. V době pandemie se ve městech nabízelo jen procházení a skrze něj jsme mohli začít objevovat městskou krajinu. Přiblížili jsme se více přírodě a příroda se přiblížila nám. 

Hned poté, co jsme se začali navracet do jakési nové postcovidové „normality“, zasáhla náš svět další kataklyzmatická událost. Válka na Ukrajině vyvolává představu ničení a ztrátu jistot. A jediné, co nám zbývá, je věřit, že válka jednou skončí a že se nám naše místa vrátí zpět. Obnoví se péče o místa a města a tato péče bude potřebná více než kdy předtím. Aby se nám společně podařilo překonat současné výzvy, je důležité udržet si v živoě to, co jeví známky „normálnosti“: pěstování vztahů, setkávání u kávy, piva, jídla a kultury a uvědomění si, jak důležité je pro nás naše město. Město pečuje o vás a vy o něj. Právě takového ducha vzájemné péče chceme v Brně znovu probudit a sdílet ho s našimi přáteli a partnery na celém kontinentu.

V této kapitole věnované evropské dimenzi a evropského rozměru proto představujeme některé z prvků, které podle našeho názoru mohou nastartovat proces re-imaginace či de-imaginace našich měst, aby se z nich stala místa, kterých si můžeme skutečně vážit a která můžeme spolu sdílet. Vzájemně i s Evropou.

RESILIENCE
V důsledku zvýšeného geopolitického napětí, zkušeností s pandemií Covid-19 a širších klimatických, ekonomických, politických, sociálních a technologických změn, je třeba neustále vyhodnocovat postupy, a dokonce i samotné paradigma mezinárodních vztahů. V této oblasti sledujeme iniciativu Voices of Culture a její doporučení. Jakákoliv krize vyvolává potřebu hledání a přijímání nových způsobů individuálního i společenského jednání, komunikace, péče a výzkumu, přičemž v této oblasti má Brno obrovský potenciál vzhledem k přítomnosti univerzit a masivní podpoře vědy a výzkumu. Prostřednictvím propojení kultury a výsledků vědy a výzkumu hledáme transformativní, odpovědná a udržitelná řešení globálních výzev v rámci programové linie Brno s Tebou. 

MEZIČAS PŘÍRODY – KLIMATICKÁ ZMĚNA
V našem programu stojí v popředí zájmu ochrana klimatu. Konkrétní dopady změny klimatu v Jihomoravském kraji mají podobu sucha v zemědělských oblastech, teplotních ostrovů ve městech a ničivého tornáda v roce 2021 s obětmi na životech. Jsme připraveni na podobné situace reagovat prostřednictvím zapojení a koordinací dobrovolníků viz Q26. 

EKOBUŇKA BRNO 2028
Ve spolupráci s IDU chystáme série školení pro dotčené aktéry věnované ekologické udržitelnosti kulturních akcí a ve spolupráci s OK MMB bude připraveno mimořádné dotační opatření pro aplikaci tohoto fenoménu v praxi. Osvětu k ekologické udržitelnosti v městských částech budou mít v době příprav v gesci Šamani & Šamanky (č. 13/Q11) a členové stávající eko buněk brněnských VŠ. Součástí aktivit bude návštěva výše zmiňovaných estonského Tartu 2024 s cílem adaptace Guidelines for Organising Environmentally Friendly Event pro Brno 2028. 

V koordinaci se Středoevropským institutem výstavnictví (č. 22b/Q11) a Ústavem urbanismu FA VUT v Brně připravujeme pro titulní rok Bienále demokratické architektury se zaměřením na zahradní architektury a městského bydlení 2028. Cílem této evropské výstavy bude představit možnosti zahradní architektury jako nástroje rozvoje větších územních celků. Brno 2028 v rámci titulního roku uspořádá ZAHRADNÍ SLAVNOST v podobě evropského setkání městských zahrádkářů a aktivistů, které doprovodí speciální edice TEDx Urban Gardening Talk. Pro zahraniční návštěvníky připravujeme ve spolupráci s Nadací Partnerství program procházek po brněnských zelených místech a součástí programu bude trasa do městské divočiny v rámci projektu Nemísta (č. 3/Q11).
Spolupráce: Fakulta architektury a Fakulta výtvarného umění VUT, Zahradnická fakulta MENDELU, Kancelář architekta města Brna, Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft (DE), Arexpo (IT), Politecnico di Milano (IT), Technische Universität Wien (AT), TEDx, Nadace Partnerství a Nadace Veronica

Téma klimatické změny v evropské dimenzi pojímáme v mezinárodním audio-performativním projektu Climate Stations (č. 18/Q11), který je přenositelný i do dalších měst a jeho pilotní část se nyní rozvíjí s partnery z Lipska, partnerským městem Brna. 

Nejviditelnějším kulturním aktérem na poli klimatické změny je v Brně Centrum experimentálního divadla. Tématem poslední sezóny HaDivadla byl nerůst jako nástroj rozvoje. Pro rok 2028 bude v rámci programové linky Brno s Tebou připravená série site-specific intervencí věnovaná těmto tématům v projektu Pevná půda (č. 39/Q11) v rámci programové linie Brno samosebou. 

MIGRACE, CIZINCI A EXPATI (EVROPA V BRNĚ)

Brno je multikulturní město, do kterého rozvoj IT a inovace přivedly 36 tisíc cizinců ze 149 zemí světa, kteří zde trvale žijí, a jejich počet stále roste. Velmi silnou brněnskou komunitu tvoří zahraniční studenti, kterých každoročně do Brna přijíždí na 80.000. V Brně došlo za první půlrok roku 2022 k nárůstu trvale žijících cizinců z 10 % na 13 %, což může být primárně následkem dění na Ukrajině. 

Pro Evropu a Českou republiku nevyjímaje je aktuální téma migrace a výzvy spojené s integrací obrovského náporu válečných uprchlíků z Ukrajiny. Brno se Ukrajině věnuje intenzivně v následujících rovinách: 

S Charkovem Brno 2028 již letos rozvíjí Charkovský architektonický manuál (KHAM) po vzoru BAM. Přes nepříznivou situaci na Ukrajině se podařilo navázat spolupráci se Lviv Cultural Strategy Institute (LCSI). Jeho ředitelka Yuliia Khomchyn byla v červnu 2022 čestnou hostkou XIV. setkání BKF. Součástí oslav Dne nezávislosti Ukrajiny, které město pořádá v srpnu 2022, bude kromě vystoupení řady ukrajinských umělců podepsání memoranda o spolupráci mezi TIC BRNO a LCSI. 

Brno má bohatou židovskou historii a její interpretací se na evropské úrovni aktivně zabývá spolek Štetl, který současně pořádá stejnojmenný festival. Ve spolupráci s Nadačním fondem Mehrin a jeho zahraničními partnery připravíme sérii pořadů se zaměřením na prezentaci a dokumentaci holokaustu na Moravě. S Muzeem města Brna budeme téma židovské historie rozvíjet v rámci mezinárodních projektů Arnoldovy vily. 

Německé Brno reflektuje ve svých aktivitách spolek Meeting Brno, pořadatel stejnojmenného festivalu. V rámci EHMK vidíme příležitost pro reflexi a revizi stávajícího formátu Poutě smíření a jeho rozšíření ve spolupráci s historiky, umělci a kurátory více směrem do Evropy. 


MEZISTAV TRANSFORMACE

DIGITÁLNÍ TRANZICE, PARTICIPACE A WELLBEING

Osobní setkávání a navazování dlouhotrvajících a důvěryhodných vztahů jsou zásadními momenty, kterými může brněnská kandidatura přispět k zmírnění negativních dopadů epidemie covid-19. Během pandemie, ale i po ní došlo např. k poklesu návštěvnosti kulturních institucí a akcí a souběžně došlo k nárůstu různých psychických i fyzických onemocnění. Snižování disproporce mezi offline a online světy se budou věnovat projekty v programové linii Brno se mnou. Propojování IT technologií a umělé inteligence s kreativitou a začleňování marginalizovaných skupin do společnosti je cíleně rozvíjeno v rámci platformy Kontext (č. 6/Q11). 

DEMOKRATICKÉ MĚSTO A VEŘEJNÝ PROSTOR

Výzvou pro řadu evropských městských samospráv je otázka sdíleného veřejného prostoru a mobility v urbánních oblastech. Ve sledování evropských trendů vycházíme z poznatků European Institute for Gender Equality, který podněcuje gender mainstreaming nejen v kulturním sektoru, ale napříč celým politickým cyklem. Inspirací pro aktivity v této oblasti je vídeňský Gender Mainstreaming Manual z roku 2011. Projekt č. 35/Q11 Komu patří město aplikuje genderový mainstreaming v městském plánování. 

WELLBEING
Zásadním projektem v oblasti wellbeingu je vytvoření prostoru pro realizaci kulturně-terapeutických aktivit v rámci revitalizace a nového využití Bílého domu (Laboratoř Bílý dům, č. 10/Q11). 

NAŠE CREW AKA PARTNERSKÁ MĚSTA

Město Brno aktivně udržuje existující partnerství a kandidatura je příležitostí pro partnerství nová. Z partnerských měst nyní aktivně spolupracujeme s těmito městy: Vídeň, Bratislava, Kaunas, Poznaň, Lipsko, Leeds nebo Rennes (viz Q16). 

Všechny cesty vedou do Brna a ve spolupráci s partnery připravujeme projekt Brněnská stopa (č. 19/Q11) zaměřený na společné kulturní dědictví. Extenzí tohoto projektu bude audio série příběhů architektů připravená v několika jazycích na poslech při cestování ve spolupráci s Českými centry (Vídeň, Bratislava). Projekt s názvem Brovienna: Brněnský sachr (č. 21/ Q11) se zaměřuje na klubovou scénu a vídeňská linka bude zohledněna v kulturním programu všech brněnských státních i krajských kulturních příspěvkových organizací, pro které bude v roce 2026 vypsaná výzva na odborné stáže pro přípravu společných projektů na rok 2028. 

Lipsko a Brno oslaví v roce 2023 50 let a ve spolupráci Brno 2028 a Moravskou zemskou knihovnou představíme literární rezidenty v rámci Rezidence Café Kaprál viz Q38. Podrobněji v projektu Pokoj s tebou (č. 15/Q11). 

Projekty, které budou hlavními nositeli evropských partnerství v rámci EHMK, jsou: Středoevropský institut výstavnictví, Brno Biennale Foundation a především Mezinárodní bienále grafického designu Brno, Muzeum módy a Institut udržitelné módy (č. 22 a 25/Q11). 

Den Evropy je každoročně příležitostí pro pravidelnou spolupráci s partnerskými městy i držiteli titulu EHMK. Brno plánuje založení „nových“ evropských dnů, které budou směřovat z Brna do Evropy, jako například Den štatlování (Den Brna) viz Q10.

Zpět na karty
Kultura
B R N O
Sbíráme cookies, abychom lépe nastavili služby webu. Souhlasem nám umožníte získat anonymizovaná statistická data. Více najdete zde. Děkujeme!
Ne
Souhlasím